Pham Trong Bach

Giá trị m để phương trình x 3 − 12 x + m − 2 = 0  có 3 nghiệm phân biệt.

A.  − 4 < m < 4

B.  − 14 < m < 18  

C.  − 18 < m < 14

D.  − 16 < m < 16  

Cao Minh Tâm
8 tháng 10 2019 lúc 3:44

Đáp án B

Ta có: x 3 − 12 x + m − 2 = 0 ⇔ x 3 − 12 x − 2 = − m .  Vẽ đồ thị hàm số y = x 3 − 12 x − 2 .

Để phương trình ban đầu có 3 nghiệm phân biệt thì đường thẳng y = − m  giao với đồ thị hàm số y = x 3 − 12 x − 2  tại 3 điểm phân biệt ⇔ − 18 < − m < 14 ⇔ − 14 < m < 18.  

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình 9 . 3 2 x - m 4 x 2 + 2 x + 1 4 + 3 m + 3 . 3 x + 1 =0 có đúng 3 nghiệm thực phân biệt

A. Vô số

B. 3

C. 1

D. 2

Pham Trong Bach

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình 9 . x 2 x - m 4 x 2 + 2 x + 1 4 + 3 m + 3 . 3 x + 1 = 0  có đúng 3 nghiệm thực phân biệt

A. Vô số     

B. 3

C. 1

D. 2

Pham Trong Bach

Tìm tất cả giá trị của m để phương trình x 4 - 2 ( m + 1 ) x 2 + m 2 - 3 = 0  có 4 nghiệm thực phân biệt?

A .   ( 3 ;   + ∞ )

B .   [ 3 ;   + ∞ )

C .   ( 1 ; 6 )

D .   [ 1 ;   6 )

Pham Trong Bach

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình 4 x 2 - 3 . 2 x 2 + 1 + m - 3 = 0  có 4 nghiệm phân biệt.

A. 4

B. 12

C. 9

D. 3

Pham Trong Bach

Cho hàm số y = f ( x ) = a x 3 + b x 2 + c x + d có đồ thị như hình bên. Tất cả các giá trị của m để phương trình f ( x ) - m + 1 = 0  có 4 nghiệm phân biệt là

A. 0 < m < 1

B. 1 < m < 2

C. 2 < m < 3

D. m = 2

Pham Trong Bach

Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để phương trình  ( x - 1 ) ( x - 3 ) ( x - m ) = 0 có 3 nghiệm phân biệt lập thành cấp số nhân tăng?

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Pham Trong Bach

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên hàm của tham số m để phương trình 4 x 2 - 3 . 2 x 2 + 1 + m - 3 = 0 có 4 nghiệm phân biệt.

A. 3

B. 9

C. 12

D. 4

Pham Trong Bach

Cho hàm số y = f ( x ) = a x 3 + b x 2 + c x + d   ( a , b , c , d ∈ ℝ )  có bảng biến thiên như hình sau:

Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để phương trình m = f ( x )  có 4 nghiệm phân biệt trong đó có đúng một nghiệm dương.

A.m > 2

B.0 < m < 4

C.m > 0

D.2 < m < 4

Pham Trong Bach

Cho hàm số y = f ( x ) = a x 3 + b x 2 + c x + d  có đồ thị như hình bên. Tất cả các giá trị của m để phương trình   | f ( x ) | + m - 1 = 0 có 3 nghiệm phân biệt là

 

A. m=1

B. m=2

C.  m = ± 1

D. m=0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN