Hoàng Gia Bảo

Ý nào sau đây không phải là vai trò của rừng ?

A. Điều hòa lượng nước trên mặt đất.

B. Là lá phổi xanh của trái đất.

C. Cung cấp lâm sản, dược liệu quý.

D. Làm cho trái đất nóng lên do cung cấp lượng CO2 lớn.

Nguyễn Vũ Thu Hương
16 tháng 6 2018 lúc 17:22

 Giải thích : Mục III, SGK/111 địa lí 10 cơ bản

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Nguồn cung cấp nhiệt cho bề mặt Trái Đất là

A. Bức xạ Mặt Trời

B. Hoạt động động đất, núi lửa

C. Các phản ứng hóa học trong lòng Trái Đất

D. Sự dịch chuyển các dòng vật chất theo quy luật trọng lực

Hoàng Gia Bảo

Nguồn cung cấp nhiệt chủ yếu cho bề mặt Trái Đất là

A. bức xạ mặt trời

B. hoạt động động đất, núi lửa

C. các phản ứng hóa học trong lòng Trái Đất

D. sự dịch chuyển các dòng vật chất theo quy luật trọng lực

Hoàng Gia Bảo

Tính địa đới của lượng mưa trên Trái Đất bị phá vỡ không phải do tác nhân nào sau đây?

A. Địa hình

B. Dòng biển

C. Góc nhập xạ

D. Bề mặt đệm

Hoàng Gia Bảo

Tính địa đới của lượng mưa trên Trái Đất bị phá vỡ không phải do tác nhân nào saư đây

A. Bề mặt đệm

B. Địa hình

C. Góc nhập xạ

D. Dòng biển

Hoàng Gia Bảo

Đất mẹ là nguồn cung cấp chất vô cơ trong đất , có vai trò quyết định tới

A. Độ tơi xốp của đất.

B. Lượng chất dinh dưỡng trong đất.

C. Thành phần khoáng vật , thành phần cơ giới của đất.

D. Khả năng thẩm thấu nước và không khí của đất.

Hoàng Gia Bảo

Ý nào sau đây lí giải không đúng về sự đa dạng của địa hình trên bề mặt Trái Đất

A. Thường xuyên chịu tác động tổng hợp, đồng thời của các nhân tố nội và ngoại lực

B. Cường độ tác động của các nhân tố có sự phân hoá theo thời gian và không gian

C. Mối quan hệ giữa các nhân tố nội lực và ngoại lực có sự khác nhau giữa các vùng lãnh thổ

D. Nội lực và ngoại lực tác động cùng hướng, hoặc là san bằng địa hình, hoặc là đội cao địa hình

Hoàng Gia Bảo

Ý nào sau đây lí giải không đúng về sự đa dạng của địa hình trên bề mặt Trái Đất?

A. Thường xuyên chịu tác động tổng hợp, đồng thời của các nhân tố nội và ngoại lực

B. Cường độ tác động của các nhân tố có sự phân hoá theo thời gian và không gian

C. Mối quan hệ giữa các nhân tố nội lực và ngoại lực có sự khác nhau giữa các cùng lãnh thổ

D. Nội lực và ngoại lực tác động cùng hướng,hoặc là san bằng địa hình, hoặc là đội cao địa hình

Hoàng Gia Bảo

Ý nào sau đây lí giải không đúng về sự đa dạng của địa hình trên bề mặt Trái Đất?

A. Thường xuyên chịu tác động tổng hợp, đồng thời của các nhân tố nội và ngoại lực

B. Cường độ tác động của các nhân tố có sự phân hoá theo thời gian và không gian

C. Mối quan hệ giữa các nhân tố nội lực và ngoại lực có sự khác nhau giữa các vùng lãnh thổ

D. Nội lực và ngoại lực tác động cùng hướng, hoặc là san bằng địa hình, hoặc là đội cao địa hình

Hoàng Gia Bảo

Nơi nào sau đây có nhiệt lượng cao nhất trên bề mặt Trái Đất

A. Xích đạo

B. Chí tuyến

C. Ôn đới

D. Cực

Hoàng Gia Bảo

Trên Trái Đất, khu vực nào sau đây có lượng mưa lớn nhất ?

A. Xích đạo

B. Chí tuyến

C. Ôn đới

D. Cực

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN