Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 35788
Điểm GP 0
Điểm SP 122

Người theo dõi (7)

Noob_doge
Linh Trần
Đạt Bắn Gà
Lâm Tử Băng

Đang theo dõi (0)