saiga God

Ý nào sau đây không đúng với vai trò của nành công nghiệp?
A sản xuất ra một khối lượng của cải vật chất rất lớn 
B cung cấp hầu hết các tư liệu sản xuất cho các ngành kinh tế 
C tạo ra các sản phẩm tiêu dùng có giá trị góp phần phát triển kinh tế
D luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP

huehan huynh
28 tháng 2 lúc 17:29

C

Bình luận (0)
Tạ Tuấn Anh
28 tháng 2 lúc 17:32

C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Ngành nào dưới đây có vai trò tạo ra tư liệu sản xuất và xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho các ngành kinh tế từ đó thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển?

A. Công nghiệp

B. Nông nghiệp

C. Dịch vụ

D. Tất cả các ngành trên

Hoàng Gia Bảo

Tại sao ở phần lớn các nước đang phát triển, ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp?

Hoàng Gia Bảo

Hoạt động công nghiệp nào sau đây không thuộc giai đoạn tạo ra tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng?

A. Sản xuất máy móc

B. Khai thác dầu - khí

C. Chế biến gỗ

D. Chế biến thực phẩm

Hoàng Gia Bảo

Chế biến nguyên liệu để tạo ra tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng thuộc giai đoạn nào trong sản xuất công nghiệp?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4