Hoàng Gia Bảo

Biểu hiện của nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa là

 

A. Sử dụng nhiều công cụ thủ công và sức người.


 

B. Chủ yếu tạo ta sản phẩm để tiêu dùng tại chỗ.


 

C. Hình thành và phát triển các vùng chuyên môn hóa.


 

D. Sản xuất theo lới quảng canh để không ngừng tăng sản xuất.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
23 tháng 7 2017 lúc 2:51

Hướng dẫn: Mục I, SGK/104 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Chế biến nguyên liệu để tạo ra tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng thuộc giai đoạn nào trong sản xuất công nghiệp?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Tình hình phân bố các cơ sở công nghiệp, trình độ phát triển kinh tế của các vùng, quan hệ kinh tế giữa nơi sản xuất và nơi tiêu thụ không quy định

A. tốc độ vận tải

B. các loại hình vận tải

C. mật độ mạng lưới giao thông vận tải

D. hướng và cường độ của các luồng vận chuyển

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây là ngành chủ đạo và quan trọng của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ?

 

A. Nhựa.     

B. Da giầy.


 

C. Dệt-may.    

 D. Sanh-sứ - thủy tinh.


 

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào sau đây là ngành chủ đạo và quan trọng của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

A. Nhựa

B. Dệt - may

C. Da giày

D. Sành – sứ - thủy tinh

Hoàng Gia Bảo

Các hình thức chuyên môn hóa, hợp tác hóa, liên hợp hóa có vai trò đặc biệt trong sản xuất công nghiệp do nguyên nhân nào sau đây?

A. Ít phụ thuộc vào quỹ đất

B. Ít phụ thuộc vào khí hậu

C. Có tính tập trung cao độ

D. Quy trình sản xuất chi tiết, chặt chẽ, cần sự phối hợp giữa các ngành công nghiệp để tạo ra sản phẩm cuối cùng

Hoàng Gia Bảo

Sản xuất công nghiệp được phân công tỉ mỉ, có sự phối hợp của nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng gọi là hình thức

A. Chuyên môn hóa

B. Hợp tác hóa

C. Liên hiệp hóa

D. Các ý trên đều đúng

Hoàng Gia Bảo

Các thành phần của tự nhiên mà với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất được sử dụng để tạo ra những sản phẩm cho xã hội được gọi là

A. Tài nguyên thiên nhiên

B. Điều kiện tự nhiên

C. Thành phần tự nhiên

D. Các nhân tố tự nhiên

Hoàng Gia Bảo

Hoạt động công nghiệp nào sau đây không thuộc giai đoạn tạo ra tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng?

A. Sản xuất máy móc

B. Khai thác dầu - khí

C. Chế biến gỗ

D. Chế biến thực phẩm

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN