Nguyễn Trần Thành Đạt
Thượng tướng -
17 giờ trước (4:31)

Câu 1: Một số của 1 phân số? Là ý gì thế?

Bình luận (0)
Phan PT
Hôm qua lúc 21:27

ra r nha

Bình luận (0)
Trương Huy Hoàng
Trung úy -
Hôm qua lúc 21:38

Như nào vậy?

Bình luận (0)
Phương Trần Hà
Hôm qua lúc 21:15

Chúc bạn học tốt

25/2 = 12.5 nhaundefined

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
Hôm qua lúc 21:10

a) Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}2\left(x+1\right)-3\left(y-2\right)=5\\-4\left(x-2\right)+5\left(y-3\right)=-1\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}2x+2-3y+6=5\\-4x+8+5y-15=-1\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}2x-3y=-3\\-4x+5y=6\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}4x-6y=-6\\-4x+5y=6\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}-y=0\\2x-3y=-3\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}y=0\\2x-3\cdot0=-3\end{matrix}\right.\)

hay \(\left\{{}\begin{matrix}x=-\dfrac{3}{2}\\y=0\end{matrix}\right.\)

Vậy: hệ phương trình có nghiệm duy nhất là \(\left\{{}\begin{matrix}x=-\dfrac{3}{2}\\y=0\end{matrix}\right.\)

b) Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}8\left(x-3\right)-3\left(y+1\right)=-2\\3\left(x+2\right)-2\left(1-y\right)=5\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}8x-24-3y-3=-2\\3x+6-2+2y=5\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}8x-3y=25\\3x+2y=1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}24x-9y=75\\24x+16y=8\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}-25y=67\\3x+2y=1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}y=\dfrac{-67}{25}\\3x=1-2y\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}3x=1-2\cdot\dfrac{-67}{25}=\dfrac{159}{25}\\y=-\dfrac{67}{25}\end{matrix}\right.\)

hay \(\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{53}{25}\\y=-\dfrac{67}{25}\end{matrix}\right.\)

Vậy: Hệ phương trình có nghiệm duy nhất là \(\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{53}{25}\\y=-\dfrac{67}{25}\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
Hôm qua lúc 21:18

a) HPT \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}2x-3y=-3\\-4x+5y=6\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}4x-6y=-6\\-4x+5y=6\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}-y=0\\x=\dfrac{3y-3}{2}\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}y=0\\x=-\dfrac{3}{2}\end{matrix}\right.\)

Vậy hệ phương trình có nghiệm \(\left(x;y\right)=\left(-\dfrac{3}{2};0\right)\)

b) HPT \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}8x-3y=25\\3x+2y=1\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}16x-6y=50\\9x+6y=3\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}25x=53\\y=\dfrac{1-3x}{2}\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{53}{25}\\y=-\dfrac{67}{25}\end{matrix}\right.\)

Vậy hệ phương trình có nghiệm \(\left(x;y\right)=\left(\dfrac{53}{25};-\dfrac{67}{25}\right)\) 

Bình luận (0)
Trương Huy Hoàng
Trung úy -
Hôm qua lúc 20:36

Gọi số lớn là a; số bé là b (ĐK: a, b \(\in\) N*; b > 125)

Vì hiệu của hai số tự nhiên là 1275 nên ta có pt:

a - b = 1275 (1)

Vì nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 3 và dư 125 nên ta có pt:

a = 3b + 125 

\(\Leftrightarrow\) a - 3b = 125 (2)

Từ (1) và (2) ta có hpt:

\(\left\{{}\begin{matrix}a-b=1275\\a-3b=125\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\) \(\left\{{}\begin{matrix}2b=1150\\a-b=1275\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\) \(\left\{{}\begin{matrix}b=575\\a-575=1275\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\) \(\left\{{}\begin{matrix}a=1850\\b=575\end{matrix}\right.\left(TM\right)\)

Vậy số lớn là 1850; số bé là 575

Chúc bn học tốt!

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
Hôm qua lúc 20:42

undefined

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
Hôm qua lúc 20:20

Để hàm số y=(m-2)x+4+m là hàm số bậc nhất thì \(m-2\ne0\)

hay \(m\ne2\)

a) Để đồ thị hàm số y=(m-2)x+4+m đi qua điểm A(1;2) thì 

Thay x=1 và y=2 vào hàm số y=(m-2)x+4+m, ta được

\(\left(m-2\right)\cdot1+4+m=2\)

\(\Leftrightarrow m-1+4+m=2\)

\(\Leftrightarrow2m+3=2\)

\(\Leftrightarrow2m=-1\)

hay \(m=-\dfrac{1}{2}\)(nhận)

Vậy: Để đồ thị hàm số y=(m-2)x+4+m đi qua điểm A(1;2) thì \(m=-\dfrac{1}{2}\)

Bình luận (2)

a) \(x^2-2\left(m+2\right)x+m^2-1=0\left(1\right)\)

Thay : m = -1 vào (1) :

\(\left(1\right)\Leftrightarrow x^2-2x=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=2\end{matrix}\right.\)

b) Với : x = 2 , thay vào (1) : 

\(\left(1\right)\Leftrightarrow2^2-2\left(m+2\right)+m^2-1=0\)

\(\Leftrightarrow m^2-2m-1=0\)

\(\Leftrightarrow m^2-2x+1=2\)

\(\Leftrightarrow\left(m-1\right)^2=2\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}m-1=\sqrt{2}\\m-1=-\sqrt[]{2}\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}m=\sqrt{2}+1\\m=-\sqrt{2}+1\end{matrix}\right.\)

Bình luận (2)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
Hôm qua lúc 20:08

a) Thay m=-1 vào phương trình, ta được:

\(x^2-2\cdot\left(-1+2\right)x+\left(-1\right)^2-1=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-2x+1-1=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-2x=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x-2=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=2\end{matrix}\right.\)

Vậy: Khi m=-1 thì phương trình có nghiệm là S={0;2}

b) Để phương trình có nghiệm là 2 thì

Thay x=2 vào phương trình, ta được:

\(2^2-2\cdot\left(m+2\right)\cdot2+m^2-1=0\)

\(\Leftrightarrow m^2-1+4-4\left(m+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow m^2+3-4m-8=0\)

\(\Leftrightarrow m^2-4m-5=0\)

\(\Leftrightarrow m^2-5m+m-5=0\)

\(\Leftrightarrow m\left(m-5\right)+\left(m-5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(m-5\right)\left(m+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}m-5=0\\m+1=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}m=5\\m=-1\end{matrix}\right.\)

Vậy:Để phương trình có nghiệm x=2 thì \(m\in\left\{5;-1\right\}\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN