Ôn tập cuối năm môn Đại số

Nguyễn Hà Tuấn Hưng 7A14
15 tháng 6 lúc 11:24

chụp lại cái bài dùm đi. Bài gì nhìn không được đây này.

sao người ta giải được

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
12 tháng 6 lúc 19:43

\(\Leftrightarrow3x^2-3x+x-1< =0\)

=>(x-1)(3x+1)<=0

=>-1/3<=x<=1

Bình luận (0)
Cao ngocduy Cao
13 tháng 6 lúc 20:31

\(3x^2-3x+x-1< =0\)

\(->\left(x-1\right)\left(3x+1\right)< =0\)

-> \(-\dfrac{1}{3}< =x< =1\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
12 tháng 6 lúc 19:44

(3x-1)(x+2)>0

=>3x-1>0 hoặc x+2<0

=>x>1/3 hoặc x<-2

Bình luận (0)
Cao ngocduy Cao
13 tháng 6 lúc 20:37

\(\left(3x-1\right)\left(x+2\right)>0\)

\(->3x-1>0\) (hoặc) \(x+2< 0\)

\(->x>\dfrac{1}{3}\left(hoặc\right)x< -2\)

Bình luận (0)
Akai Haruma
11 tháng 6 lúc 17:21

Mỗi bài bạn nên đăng 1 post thôi.

Bình luận (0)
Đạt Phúc
27 tháng 5 lúc 23:05

áp dụng bất đẳng thức: 1+b2>=2b. tương tự.....

ad bđt cauchy: a/b+b/c+c/a>=3∛a/b.b/c.c/a=3

P>=\(\dfrac{2ab}{bc}\)+\(\dfrac{2bc}{ca}\)+\(\dfrac{2ca}{ab}\) =2(\(\dfrac{a}{b}\)+\(\dfrac{b}{c}\)\(\dfrac{c}{a}\))>=2.3=6

Pmin khi a=b=c=1

Bình luận (0)
Cao ngocduy Cao
13 tháng 6 lúc 21:15

Áp dụng bđt : \(1+b^2>=2b\)

bđt cauchy : \(\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{c}+\dfrac{c}{a}>3\sqrt[3]{}\) a\b . b\c . c\a = 3

Bình luận (0)
bob davis
12 tháng 5 lúc 22:32

rong shang mo hua

Bình luận (0)