Bài 4: Hai đường thẳng song song

Trên con đường thành côn...
2 giờ trước (18:04)

Bạn tự vẽ hình nhé.

undefined

Bình luận (0)
Trúc Giang
1 tháng 8 lúc 15:52

undefined

Bình luận (0)
Trúc Giang
1 tháng 8 lúc 16:32

undefined

Bình luận (0)
Edogawa Conan
1 tháng 8 lúc 15:06

a)Vì xy//mn

\(\widehat{A_1}=\widehat{AOm}\) (2 góc so le trong)

\(\widehat{A_1}=\widehat{AOm}=35^o\)

b)Ta có:\(\widehat{AOm}+\widehat{mOB}=\widehat{AOB}\)

        \(\Leftrightarrow\widehat{mOB}=\widehat{AOB}-\widehat{AOm}=75^o-35^o=40^o\)

Ta có:\(\widehat{zBO}+\widehat{mOB}=180^o\)

⇒ mn//zt    (do \(\widehat{zBO},\widehat{mOB}\) ở vại tri 2 góc trong cùng phía của mn và zt)

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hằng
1 tháng 8 lúc 14:49

Ta có : \(AB\backslash\backslash CD\)

\(\Leftrightarrow\widehat{A}+\widehat{ACD}=180^0\)(2 góc trong cùng phía)

Mà \(\widehat{A}=40^o\)

\(\Leftrightarrow\widehat{ACD}=140^o\) 

Lại có :

 \(CD\backslash\backslash EG\)

\(\Leftrightarrow\widehat{E}=\widehat{HCE}\) (2 sóc so le trong) 

\(AB\backslash\backslash CD\Leftrightarrow\widehat{A}=\widehat{ACH}\) (2 góc so le trong)

Mà : \(\widehat{ACE}=\widehat{HCE}+\widehat{ACH}=90^o\)

Bình luận (0)
Phương Anh
1 tháng 8 lúc 14:16

Vì OA // IC (gt)

=> AOB = CID (2 góc so le trong)

mà AOB = 50o

Do đó CID = 50o

Vì CID + CIE = 180o (kề bù)

mà CID = 50o

=> CIE = 130o

Bình luận (0)

undefined

Bình luận (0)

ko có bài banhqua

Bình luận (0)

Ta có: a//b

nên \(2x+3x=180^0\)

\(\Leftrightarrow5x=180^0\)

hay \(x=36^0\)

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN