Đề kiểm tra 1 tiết chương II: Kim loại

Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 9 tháng 1 lúc 1:44

Cu không phản ứng với dung dịch HCl.

\(Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2\)

Theo PTHH, ta có :

\(n_{Fe} = n_{H_2} = \dfrac{1,12}{22,4} = 0,05(mol)\)

Suy ra : 

\(\%m_{Fe} = \dfrac{0,05.56}{5,6}.100\% = 50\%\\ \%m_{Cu} = 100\% - 50\% = 50\%\)

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 8 tháng 1 lúc 9:22

R  +  Cl →  RCl2  

R + 2HCl  →  RCl2  +  H2

nHCl = 0,2.1 = 0,2 mol => nR = 0,2/2 = 0,1 mol

Mà nRCl2 = nR 

=> MRCl2 \(\dfrac{13,6}{0,1}\)= 136 (g/mol) => MR = 136 - 35,5.2 = 64 g/mol

Vậy R là kim loại đồng (Cu)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 7 tháng 1 lúc 22:59

a) PTHH: \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\uparrow\)

b) Ta có: \(n_{HCl}=0,05\cdot0,3=0,015\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{Fe}=0,0075\left(mol\right)\) \(\Rightarrow m_{Fe}=0,0075\cdot56=0,42\left(g\right)\)

c+d) Theo PTHH: \(n_{FeCl_2}=n_{H_2}=n_{Fe}=0,0075\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}V_{H_2}=0,0075\cdot22,4=0,168\left(l\right)\\m_{FeCl_2}=0,0075\cdot127=0,9525\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (2)
Duy Anh
Duy Anh 6 tháng 1 lúc 22:38

a) PTHH: \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\uparrow\)

b) Theo bài ra, ta có: \(m_{Cu}=3,2\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\%m_{Cu}=\dfrac{3,2}{12}\cdot100\%\approx26,67\%\) \(\Rightarrow\%m_{Fe}=73,33\%\)

c) Ta có: \(n_{Fe}=\dfrac{12-3,2}{56}=\dfrac{11}{70}\left(mol\right)=m_{FeCl_2}\)

\(\Rightarrow m_{FeCl_2}=\dfrac{11}{70}\cdot127\approx19,96\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Huy Nguyen
Huy Nguyen 7 tháng 1 lúc 6:07

a) PTHH: Fe+2HCl→FeCl2+H2↑

b) Theo bài ra, ta có: mCu=3,2(g)

⇒%mCu=3,212⋅100%≈26,67%  ⇒%mFe=73,33%

c) Ta có: nFe=12−3,256=1170(mol)=mFeCl2

⇒mFeCl2=1170⋅127≈19,96(g)

Bình luận (0)
santa
santa 29 tháng 12 2020 lúc 21:07

a) PTHH : \(Fe+2HCl-t^o->FeCl_2+H_2\)  (1)

                 \(2Fe+3Cl_2-t^o->2FeCl_3\)          (2)

                  \(Cu+Cl_2-t^o->CuCl_2\)              (3)

b) Theo pthh (1) : \(n_{Fe}=n_{H2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Fe}=0,1.56=5,6\left(g\right)\)

Theo pthh (2) và (3) : \(\Sigma n_{Cl2}=\dfrac{3}{2}n_{Fe}+n_{Cu}\)

\(\Rightarrow\dfrac{6,72}{22,4}=\dfrac{3}{2}.0,1+n_{Cu}\)

\(\Rightarrow0,3=0,15+n_{Cu}\)

\(\Rightarrow n_{Cu}=0,15\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Cu}=0,15.64=9,6\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Fe}=\dfrac{5,6}{5,6+9,6}\cdot100\%\approx36,84\%\\\%m_{Cu}=100\%-36,84\%=63,16\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
santa
santa 28 tháng 12 2020 lúc 21:40

a) PTHH : \(Zn+H_2SO_4-->ZnSO_4+H_2\uparrow\)     (1)

                 \(ZnO+H_2SO_4-->ZnSO_4+H_2O\)   (2)

b) Theo pthh (1) : \(n_{Zn}=n_{H2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

=> \(m_{Zn}=0,1.65=6,5\left(g\right)\)

=> \(m_{ZnO}=22,7-6,5=16,2\left(g\right)\)

c) \(ZnO=\dfrac{16,2}{81}=0,2\left(mol\right)\)

Theo pthh (1) và (2) : \(\Sigma n_{H2SO4}=n_{Zn}+n_{ZnO}=0,1+0,2=0,3\left(mol\right)\)

=> \(C_{M\left(ddH2SO4\right)}=\dfrac{0,3}{0,1}=1,5M\)

Bình luận (0)
santa
santa 27 tháng 12 2020 lúc 22:59

Câu 7 :

có thể bạn viết nhầm Fe2(SO4)3 thành Fe2(SO3)3 thì phải :((

(1) 2Fe + 3Cl2  ---> 2FeCl3

(2) FeCl3 + 3NaOH ----> 3NaCl + Fe(OH)3 \(\downarrow\)

(3) 2Fe(OH)3 -to--> Fe2O3 + 3H2O

(4) Fe2O3 + 3H2SO4 loãng ----> Fe2(SO4)3 + 3H2

(5) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 ---> 3BaSO4 \(\downarrow\)  + 2FeCl3

(6) FeCl3 + Al --to--> AlCl3  + Fe

Câu 8 : 

Mình HD bạn hướng làm thooy nha :))

B1 : Bạn dùng quì tím để nhận biết ra : NaOH (làm quì chuyển xanh) , H2SO4 (làm quì chuyển đỏ), còn lại là BaCl2 và NaCl ko làm đổi màu quì tím

B2 : Bạn cho H2SO4 vào 2 dd còn lại, thấy cái nào có pứ tạo kết tủa trắng thì đó chính là bacl2, còn lại là nacl

nhớ viết pthh 

Câu 9 : thiếu đề :(

Bình luận (1)
Khánh Đan
Khánh Đan CTV 27 tháng 12 2020 lúc 13:49

a, PT: \(Zn+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2\)

b, Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{Zn}=n_{H_2}=0,15\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Zn}=0,15.65=9,75\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{Cu}=m_{hh}-m_{Zn}=21-9,75=11,25\left(g\right)\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 25 tháng 12 2020 lúc 22:17

a) 

*Dùng quỳ tím 

- Quỳ tím hóa đỏ: H2SO4 và MgCl2  (Nhóm 1)

- Quỳ tím hóa xanh: Ba(OH)và K2CO3  (Nhóm 2)

*Đổ dd BaCl2 vào từng nhóm

- Đối với nhóm 1

+) Xuất hiện kết tủa: H2SO4

PTHH: \(BaCl_2+H_2SO_4\rightarrow2HCl+BaSO_4\downarrow\)

+) Không hiện tượng: MgCl2

- Đối với nhóm 2

+) Xuất hiện kết tủa: K2CO3

PTHH: \(BaCl_2+K_2CO_3\rightarrow2KCl+BaCO_3\downarrow\)

+) Không hiện tượng: Ba(OH)2

b) 

- Dùng quỳ tím

+) Quỳ tím hóa xanh: NaOH

+) Quỳ tím hóa đỏ: HCl

+) Quỳ tím không đổi màu: Na2SO4 và NaCl

- Đổ dd BaClvào 2 dd còn lại

+) Xuất hiện kết tủa: Na2SO4

PTHH: \(BaCl_2+Na_2SO_4\rightarrow2NaCl+BaSO_4\downarrow\)

+) Không hiện tượng: NaCl

 

 

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 25 tháng 12 2020 lúc 22:23

c)  Giống phần a

d)

- Dung dịch màu vàng nâu: FeCl3

- Dùng quỳ tím

+) Quỳ tím không đổi màu: NaCl

+) Quỳ tím hóa đỏ: AgNO3 và HCl

- Đun nóng 2 dd còn lại

+) Xuất hiện chất rắn màu bạc và khí nâu đỏ: AgNO3

PTHH: \(AgNO_3\underrightarrow{t^o}Ag+NO_2\uparrow+\dfrac{1}{2}O_2\uparrow\)

+) Không hiện tượng: HCl

 

 

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 23 tháng 12 2020 lúc 12:33

\(MgO,BaO,K_2O\)

- Trích mẫu thử

- Cho \(H_2O\) vào, dùng đũa khuấy đều

 + Chất rắn tan: \(BaO,K_2O\)

       \(PTHH:\\ BaO+H_2O\rightarrow Ba\left(OH\right)_2\\ K_2O+H_2O\rightarrow2KOH\)

 + Chất rắn không tan: \(MgO\)

- Cho \(ddH_2SO_4\) vào 2 mẫu thử chưa nhận biết

 + Chất rắn tan, xuất hiện kết tủa trắng: \(BaO\)

      \(PTHH:BaO+H_2SO_4\rightarrow BaSO_4+H_2O\)

 + Chất rắn tan: \(K_2O\)

       \(PTHH:K_2O+H_2SO_4\rightarrow K_2SO_4+H_2O\)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN