Đề kiểm tra 1 tiết chương I : Các loại hợp chất vô cơ-Đề 2

𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
21 tháng 6 lúc 19:15

bao nhiêu mol CO2 vậy bạn ??

Bình luận (3)
Khang Diệp Lục
21 tháng 6 lúc 19:17

đổi 100ml =0,1 lit

PTHH: CO2 +NaOH → NaHCO3

+nNaOH\(\dfrac{0,1}{1}=0,1\left(mol\right)\)

+nNaHCO3=nNaOH=0,1(mol)

+mNaHCO3=0,1.(23+1+12+16.3)=5,2(gam)

Bình luận (2)
Quang Nhân
25 tháng 3 lúc 20:19

1) C2H5Cl: CH3 - CH2 - Cl 

C2H6 : CH3 - CH3

2) Dẫn lần lượt các khí qua bình đựng Br2 dư : 

- Mất màu : C2H2 

- Không HT : CH4

C2H2 + 2Br2 => C2H2Br4

Bình luận (0)
Linh Linh
25 tháng 3 lúc 20:24

C2H5Cl

C C H H H H H Cl

C2H6

C C H H H H H H

Bình luận (0)
santa
28 tháng 12 2020 lúc 16:02

a) \(n_{K2SO4}=\dfrac{17,4}{174}=0,1\left(mol\right)\)

PTHH : \(K_2SO_4+BaCl_2-->BaSO_4\downarrow+2KCl\)

Theo PTHH :nBaSO4 = nK2SO4 = 0,1 (mol)

=> mBaSO4 = 0,1. 233 = 23,3 (g)

b) Theo PTHH :

nKCl = 2nK2SO4 = 0,2 (mol)

nBaCl2 = nK2SO4 = 0,1 (mol)

=> mBaCl2 = 0,1.208 = 20,8 (g)

=> m(ddBaCl2) = 20,8 : 10.100 = 208 (g)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng :

mK2SO4  + m(ddBaCl2 = mBaSO4 +  m(ddKCl)

=> 17,4 + 208              = 23,3       + m(ddKCl)

=> m(ddKCl)  = 202,1 (g)

=> \(C\%KCl=\dfrac{0,2.74,5}{202,1}\cdot100\%\approx7,37\%\)

 

Bình luận (0)
Nguyễn Mạnh Tuấn
28 tháng 12 2020 lúc 17:12

\(\begin{array}{l} a,\\ n_{K_2SO_4}=\dfrac{17,4}{174}=0,1\ (mol)\\ PTHH:K_2SO_4+BaCl_2\to BaSO_4\downarrow+2KCl\\ Theo\ pt:\ n_{BaSO_4}=n_{K_2SO_4}=0,1\ (mol)\\ \Rightarrow m_{BaSO_4}=0,1\times 233=23,3\ (g)\\ b,\\ Theo\ pt:\ n_{BaCl_2}=n_{K_2SO_4}=0,1\ (mol)\\ \Rightarrow m_{\text{dd BaCl_2}}=\dfrac{0,1\times 208}{10\%}=208\ (g)\\ m_{\text{dd spư}}=m_{K_2SO_4}+m_{\text{dd BaCl_2}}-m_{BaSO_4}\\ \Rightarrow m_{\text{dd spư}}=17,4+208-23,3=202,1\ (g)\\ Theo\ pt:\ n_{KCl}=2n_{K_2SO_4}=0,2\ (mol)\\ \Rightarrow C\%_{\text{dd spư}}=C\%_{KCl}=\dfrac{0,2\times 74,5}{202,1}\times 100\%=7,37\%\end{array}\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
26 tháng 12 2020 lúc 17:30

a, PT: \(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)

\(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\)

b, Giả sử: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Al}=x\left(mol\right)\\n_{Fe}=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow27x+56y=16,6\left(1\right)\)

Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{1,12}{22,4}=0,05\left(mol\right)\)

Theo PT: \(\Sigma n_{H_2}=\dfrac{3}{2}n_{Al}+n_{Fe}=\dfrac{3}{2}x+y\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\dfrac{3}{2}x+y=0,05\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\\y=\end{matrix}\right.\)

Tới đây ra số mol âm, bạn xem lại đề nhé!

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
27 tháng 12 2020 lúc 8:42

+ Fe t/d HCl : Fe + 2 HCl -> FeCl2 + H2

+ Al t/d HCl: 2 Al + 6 HCl -> 2 AlCl3 + 3 H2

+ Fe t/d CuSO4: Fe + CuSO4 -> FeSO4 + Cu

+ Al t/d CuSO4: 2Al + 3 CuSO4 -> Al2(SO4)3 + 3 Cu

+ Al t/d NaOH: Al + NaOH + H2O -to-> NaAlO2 + 3/2 H2

+ Fe t/d AgNO3: Fe + 2 AgNO3 -> Fe(NO3)2 + 2 Ag

+ Al t/d AgNO3: Al + 3 AgNO3 -> Al(NO3)3 + 3 Ag

+ Cu t/d AgNO3: Cu + 2 AgNO3 -> Cu(NO3)2 + 2 Ag

Bình luận (0)
santa
25 tháng 12 2020 lúc 21:51

mình hd hướng làm thôi nha ;)))

B1 : Cho lần lượt 4 lá vào dd Hcl dư , chia thành 2 nhóm :

+ Nhóm 1 : tan trong hcl : Fe và  Al

+ Nhóm 2 : Không tan trong dd Hcl : Cu và Ag

B2 : Đem đốt 2 lá kim loại ở nhóm 2 trong không khí. Sau p/ứ, lấy spham td với dd hcl dư, spham nào tan thì là oxit của đồng, từ đó nhận ra đồng. Cái nào không tan thì là Ag

B3 : Cho lần lượt 2 lá kim loại nhóm 1 td với dd NaOH dư, 

+ Nhận ra Al vì tan trong dd NaOH

+ Nhạn ra Fe vì không tan

p/s : tự viết pthh nhaa =)))

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
25 tháng 12 2020 lúc 22:07

- Kim loại màu đỏ: Cu

- Dùng nam châm để hút Fe

- Còn lại Al và Ag

- Đổ dd HCl vào 2 kim loại còn lại

+) Kim loại tan dần và xuất hiện khí: Al

PTHH: \(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\uparrow\)

+) Không hiện tượng: Ag

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
25 tháng 12 2020 lúc 22:32

a)

\(2Cu+O_2\underrightarrow{t^o}2CuO\)

\(CuO+2HCl\rightarrow CuCl_2+H_2O\)

\(CuCl_2+2KOH\rightarrow2KCl+Cu\left(OH\right)_2\downarrow\)

\(Cu\left(OH\right)_2\underrightarrow{t^o}CuO+H_2O\)

b)

\(CaCO_3\underrightarrow{t^o}CaO+CO_2\uparrow\)

\(CO_2+NaOH\rightarrow NaHCO_3\)   (CO2 dư)

\(NaHCO_3+NaOH\rightarrow Na_2CO_3+H_2O\)

\(Na_2CO_3+BaCl_2\rightarrow2NaCl+BaCO_3\downarrow\)

\(2NaCl+2H_2O\underrightarrow{đp}2NaOH+H_2+Cl_2\)

c) 

\(S+O_2\underrightarrow{t^o}SO_2\)

\(2SO_2+O_2\xrightarrow[V_2O_5]{t^o}2SO_3\)

\(SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4\)

\(H_2SO_4+2NaOH\rightarrow Na_2SO_4+2H_2O\)

 

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
25 tháng 12 2020 lúc 22:44

d) 

\(4Al+3O_2\underrightarrow{t^o}2Al_2O_3\)

\(Al_2O_3+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2O\)

\(Al_2\left(SO_4\right)_3+3Ba\left(OH\right)_2\rightarrow2Al\left(OH\right)_3\downarrow+3BaSO_4\downarrow\)

\(Al\left(OH\right)_3+3HCl\rightarrow AlCl_3+3H_2O\)

e) Bạn tự làm những cái cơ bản tương tự các phần trước, mình chỉ làm nhánh đầu thôi

\(2Fe+3Cl_2\underrightarrow{t^o}2FeCl_3\)

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

g) 

\(2NaCl+2H_2O\underrightarrow{đp}2NaOH+Cl_2+H_2\)

\(NaOH+CO_2\rightarrow NaHCO_3\)

\(NaHCO_3+NaOH\rightarrow Na_2CO_3+H_2O\)

\(Na_2CO_3+CaCl_2\rightarrow2NaCl+CaCO_3\downarrow\)

\(CaCO_3+HCl\rightarrow CaCl_2+H_2O+CO_2\)

\(CaCl_2+2AgNO_3\rightarrow Ca\left(NO_3\right)_2+2AgCl\)

 

 

 

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
20 tháng 12 2020 lúc 7:30

a) PTHH: 2Al + 6 HCl -> 2 AlCl3 + 3 H2

x___________3x______________1,5x(mol)

Fe +2 HCl -> FeCl2 + H2

y___2y____y______y(mol)

b) Ta có: m(rắn)= mCu=0,4(g)

=> m(Al, Fe)=1,5-mCu=1,5-0,4=1,1(g)

nH2= 0,04(mol)

Ta lập hpt:

\(\left\{{}\begin{matrix}27x+56y=1,1\\1,5x+y=0,04\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,02\\y=0,01\end{matrix}\right.\)

=> mAl=27.0,02=0,54(g)

mFe=56.0,01=0,56(g)

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
13 tháng 12 2020 lúc 21:42

PTHH: \(CuCl_2+2KOH\rightarrow2KCl+Cu\left(OH\right)_2\downarrow\)

a) Ta có: \(n_{CuCl_2}=\dfrac{270\cdot15\%}{135}=0,3\left(mol\right)=n_{Cu\left(OH\right)_2}\) \(\Rightarrow m_{Cu\left(OH\right)_2}=0,3\cdot98=29,4\left(g\right)\)

b) Theo PTHH: \(n_{KOH}=2n_{CuCl_2}=0,6mol\) \(\Rightarrow m_{ddKOH}=\dfrac{0,6\cdot57}{20\%}=171\left(g\right)\)

c) Theo PTHH: \(n_{KCl}=n_{KOH}=0,6mol\) \(\Rightarrow m_{KCl}=0,6\cdot74,5=44,7\left(g\right)\)

Mặt khác: \(m_{dd}=m_{ddCuCl_2}+m_{ddKOH}-m_{Cu\left(OH\right)_2}=411,6\left(g\right)\)

\(\Rightarrow C\%_{KCl}=\dfrac{44,7}{411,6}\cdot100\%\approx10,86\%\)

Bình luận (0)
Mochinara
13 tháng 12 2020 lúc 11:54

S + O2 ➝ SO2  ( điều kiện nhiệt độ) 

2SO+ O2 ➝ 2SO( điều kiện nhiệt độ)

SO3  + H2➝ H2SO

H2SO4 + 2NaOH ➝ Na2SO4 + 2H2

Na2SO4 + BaCl2 ➝ 2NaCl + BaSO4

NaCl + AgNO➝ AgCl↓ + NaNO3

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN