Chương IV : Biểu thức đại số

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 23 giờ trước (21:02)

Ta có: x+y-1=0

nên x+y=1

Thay x+y=1 vào biểu thức \(B=x^2\left(x+y\right)-y^2\left(x+y\right)+y^2-x^2+2\left(x+y\right)-3\), ta được:

\(B=x^2-y^2+y^2-x^2+2-3\)

\(\Leftrightarrow B=-1\)

Vậy: Khi x+y-1=0 thì B=-1

Bình luận (0)
Phùng Lượng
Phùng Lượng 23 giờ trước (21:13)

Ta có: x+y-1=0

nên x+y=1

Thay x+y=1 vào biểu thức B=x2(x+y)−y2(x+y)+y2−x2+2(x+y)−3B=x2(x+y)−y2(x+y)+y2−x2+2(x+y)−3, ta được:

B=x2−y2+y2−x2+2−3B=x2−y2+y2−x2+2−3

⇔B=−1

Vậy: Khi x+y-1=0 thì B=-1

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 19 tháng 1 lúc 21:35

Ta có: \(A=2^{2^{2n}}+5\)

\(=2^{4n}+5\)

\(=2^{\left(3+1\right)\cdot n}+5\)

\(=2^{B\cdot\left(3+1\right)}+5\)

\(=2^{3k+1}+5\)

\(=8^k\cdot2-2+7\)

\(=2\cdot\left(8^k-1^k\right)+7\)

mà \(2\cdot\left(8^k-1\right)⋮2\left(8-1\right)=2\cdot7\)

và \(7⋮7\)

nên \(2\cdot\left(8^k-1^k\right)+7⋮7\)

hay \(A⋮7\)

Bình luận (0)
tthnew
tthnew 18 tháng 1 lúc 19:27

a) Ta có: \(3^{2021}=3^{2019}\cdot3^2=\left(3^3\right)^{673}\cdot3^2\equiv1.3^2=9\left(mod13\right)\)

Vậy số dư của \(3^{2021}\) cho 13 là 9.

b) \(2008^{2008}=\left(2008^2\right)^{1004}\equiv1^{1004}=1\) (mod 7)

Vậy số dư của $2008^{2008}$ cho $7$ là $1.$

P/s: Rất lâu rồi mình không giải toán đồng dư nên không chắc bạn nhé.

Bình luận (0)
tthnew
tthnew 18 tháng 1 lúc 19:41

a)

Ta có: \(222^{333}=\left(222^3\right)^{111}\equiv1^{111}=1\left(mod13\right)\)

\(\Rightarrow222^{333}+333^{222}\equiv1+333^{222}=1+\left(333^2\right)^{111}\)

\(\equiv1+12^{111}\equiv1+12^{110}\cdot12\equiv1+\left(12^2\right)^{55}\cdot12\)

\(\equiv1+1\cdot12\equiv13\equiv0\left(mod13\right)\)

Vậy $222^{333}+333^{222}$ chia hết cho $13.$

b) Ta có:

\(3^{105}\equiv\left(3^3\right)^{35}\equiv1^{35}\equiv1\) (mod13)

\(\Rightarrow3^{105}+4^{105}\equiv1+4^{105}\equiv1+\left(4^3\right)^{35}\)

\(\equiv1+12^{35}\equiv1+\left(12^2\right)^{17}\cdot12\equiv1+1\cdot12\equiv13\equiv0\left(mod13\right)\)

Vậy $3^{105}+4^{105}$ chia hết cho $13.$

Lại có:

\(3^{105}\equiv\left(3^3\right)^{35}\equiv5^{35}\equiv\left(5^5\right)^7\equiv1\left(mod11\right)\)

\(4^{105}\equiv\left(4^3\right)^{35}\equiv9^{35}\equiv\left(9^5\right)^7\equiv1\left(mod11\right)\)

Từ đây:\(3^{105}+4^{105}\equiv1+1\equiv2\left(mod11\right)\)

Vậy $3^{105}+4^{105}$ không chia hết cho $11.$

P/s: Rất lâu rồi không giải, không chắc.

Bình luận (0)
tthnew
tthnew 18 tháng 1 lúc 19:45

Chào bạn, nếu đề bạn là:

\(2^{22n}+5⋮7\left(n\ge0\right)\) thì nó không đúng với $n=0.$

Nếu đề bạn là \(2^{22}n+5⋮7\) vì nó vẫn không đúng với $n=0.$

Nhờ bạn check lại đề và gõ công thức toán để người đọc còn hiểu ý bạn muốn hỏi gì.

Bình luận (0)
Trương Huy Hoàng
Trương Huy Hoàng 17 tháng 1 lúc 23:14

Phản ví dụ: Cho n = 0 ta có: 222.0 + 5 = 1 + 5 = 6 \(⋮̸\) 7 

Nếu đề là A = 222n + 5 thì thay n = 0 ta được:

A = 222.0 + 5 = 5 \(⋮̸\) 7

Vậy đề sai :v

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN