Bài 42. Luyện tập chương IV

Maximilian
27 tháng 5 lúc 22:26

C3H8 : 

CH3 - CH2 - CH3

C3H6 : 

CH2 = CH - CH3

C3H4

CH \(\equiv\) C - CH2

Bình luận (0)
Linh Linh
27 tháng 5 lúc 22:29

C C C H H H H H H H H

CH3-CH2-CH3

C C C H H H H H H

CH2=CH-CH3

C C C H H H H

CH\(\equiv\)C-CH3

Bình luận (0)
Maximilian
27 tháng 5 lúc 22:31

Bài 1 trang 133 sgk Hóa 9, Bài 1. Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn  của các chất hữu cơ có công thức phân tử sau

Bình luận (0)
Maximilian
21 tháng 4 lúc 16:03

\(C_4H_{10}\underrightarrow{^{t^o,p,xt}}C_2H_6+C_2H_4\)

Bình luận (0)
HIẾU 10A1
21 tháng 4 lúc 16:03

C4H10 --> C2H4  + C4H6

Bình luận (1)
Đỗ Thanh Hải
21 tháng 4 lúc 7:48

Pt: \(2CH_3COOH+Zn\rightarrow\left(CH_3COO\right)_2Zn+H_2\)

\(n_{\left(CH_3COO\right)_2Zn}=\dfrac{14,2}{183}\approx0.077mol\)

Theo pt: nH2 = n(CH3COO)2Zn = 0,077mol

=> VH2 = 1,7248l

b) Theo pt: nCH3COOH = 2n(CH3COO)2Zn = 0,154 mol

=> CMCH3COOH = 0,154 : 0,25 = 0,616M

Bình luận (1)
Duy Ank
7 tháng 4 lúc 21:30

Ta có: \(n_{C_2H_2}=\dfrac{0,336}{22,4}=0,015\left(mol\right)\)

Bảo toàn nguyên tố Cacbon: \(n_{CO_2}=2n_{C_2H_2}=0,03\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{CO_2}=0,03\cdot44=1,32\left(g\right)\)

Bình luận (0)
ʟɪʟɪ
7 tháng 4 lúc 21:24

Bạn xem lại đề bài đc không ạ?

Bình luận (0)
thuỳ trang
7 tháng 4 lúc 21:25

Đốt cháy hoàn toàn 0,336 lít khí c2 h2 ở điều kiện tiêu chuẩn Tính khối lượng khí CO2 thu được

Bình luận (0)
callmediprozihnamyuh
1 tháng 4 lúc 21:00

Phản ứng không gây nổ, chỉ tỏa nhiều nhiệt.

\(C_2H_4 +3O_2 \xrightarrow{t^o} 2CO_2 + 2H_2O\)

Bình luận (0)
em ơi
8 tháng 4 lúc 11:18

giải phương trình: \(x^2+\sqrt{x+2021}=2021\)

Bình luận (0)
callmediprozihnamyuh
29 tháng 3 lúc 20:34

\(C_2H_4 + 3O_2 \xrightarrow{t^o} 2CO_2 + 2H_2O\\ V_{O_2} = 3V_{C_2H_4} = 3.1,1,2 = 3,36(lít)\)

Bình luận (0)
Maximilian
29 tháng 3 lúc 20:12

\(C+O_2\underrightarrow{^{t^0}}CO_2\)

\(CO_2+2NaOH\rightarrow Na_2CO_3+H_2O\)

\(Na_2CO_3+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3+2NaOH\)

\(CaCO_3+2HCl\rightarrow CaCl_2+CO_2+H_2O\)

 

Bình luận (0)
Khánh Đan
28 tháng 3 lúc 22:04

undefined

undefined

Bình luận (0)
Khánh Đan
28 tháng 3 lúc 22:08

undefined

Bình luận (0)
callmediprozihnamyuh
26 tháng 3 lúc 16:55

\(C_2H_4 + Br_2 \to C_2H_4Br_2\\ n_{C_2H_4} = n_{C_2H_4Br_2} = \dfrac{18,8}{188} = 0,1(mol)\\ \Rightarrow n_{CH_4} = \dfrac{6,72}{22,4} - 0,1 = 0,2(mol)\\ \%V_{C_2H_4} = \dfrac{0,1.22,4}{6,72}.100\% = 33,33\%\\ \%V_{CH_4} = 100\% - 33,33\% = 66,67\%\)

Bình luận (0)
Maximilian
25 tháng 3 lúc 20:51

\(n_{hh}=\dfrac{8.96}{22.4}=0.4\left(mol\right)\)

\(n_{Br_2}=\dfrac{24}{160}=0.15\left(mol\right)\)

\(C_2H_4+Br_2\rightarrow C_2H_4Br_2\)

\(0.15..........0.15\)

\(n_{CH_4}=0.4-0.15=0.25\left(mol\right)\)

\(\%V_{C_2H_4}=\dfrac{0.15}{0.4}\cdot100\%=37.5\%\)

\(\%V_{CH_4}=100-37.5=62.5\%\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN