Bài 38. Rêu - Cây rêu - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

/ Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất

Câu 1. Khi nói về rêu, nhận định nào dưới đây là đúng ?

A. Cấu tạo đơn bào B. Chưa có rễ chính thức

C. Cây có hoa D. Thân đã có mạch dẫn

Câu 2. Rêu thường sống ở

A. môi trường nước. B. nơi ẩm ướt.

C. nơi khô hạn. D. môi trường không khí.

Câu 3. Hình thức sinh sản của rêu là

A. sinh sản bằng bào tử. B. sinh sản bằng hạt.

C. sinh sản bằng cách phân đôi D. sinh sản bằng cách nảy chồi.

Câu 4. Cây rêu con được tạo thành trực tiếp từ

A. tế bào sinh dục cái. B. tế bào sinh dục đực.

C. bào tử. D. túi bào tử.

Câu 5. Trên cây rêu trưởng thành, cơ quan sinh sản nằm ở

A. mặt dưới của lá cây. B. ngọn cây.

C. rễ cây. D. quả.

Câu 6. Ở cây rêu không có bộ phận nào?

A. Rễ giả. B. Thân. C. Hoa. D. Lá.

Câu 7. Rêu khác với thực vật có hoa ở đặc điểm nào dưới đây ?

A. Chưa có rễ chính thức. B. Thân chưa có mạch dẫn.

C. Chưa có hoa. D. Thực vật sống ở cạn.

Câu 8. Rêu là thực vật bậc cao vì

A. có thân và lá chính thức. B. có rễ thật sự.

C. thân đã có mạch dẫn. D. sống nơi ẩm ướt.

Câu 9. Em có thể tìm thấy rêu ở nơi nào sau đây ?

A. Dọc bờ biển. B. Chân tường rào

C. Trên sa mạc khô nóng. D. Trong lòng đại dương.

Câu 10. Rêu sau khi chết đi có thể được dùng làm

A. hồ dán. B. thức ăn cho con người.

C. thuốc. D. phân bón.

II/ Tự luận:

Câu 1: Tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt ?

BÀI TẬP SINH HỌC 6-TUẦN 23

BÀI: QUYẾT – C Y DƯƠNG XỈ

I/ Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất

Câu 1. Đặc điểm giống nhau giữa dương xỉ và rêu là

A. sinh sản bằng bào tử B. Thân có mạch dẫn

C. có rễ, thân và lá. D. Chưa có rễ chính thức

Câu 2. Dương xỉ sinh sản

A. Sinh sản bằng cách nảy chồi B. Sinh sản bằng củ

C. Sinh sản bằng bào tử D. Sinh sản bằng hạt.

Câu 3. Ở dương xỉ, nguyên tản được hình thành trực tiếp từ

A. bào tử. B. túi bào tử. C. giao tử. D. cây rêu con.

Câu 4. Ở dương xỉ, các túi bào tử nằm ở đâu ?

A. Mặt trên của lá B. Mặt dưới của lá

C. Thân cây D. Rễ cây

Câu 5. Nhóm cây nào dưới đây gồm hai loài thực vật sinh sản bằng bào tử ?

A. Rau bợ, chuối. B. Cau, thông.

C. Tuế, lông cu li. D. Bèo tổ ong, dương xỉ.

Câu 6. Trên Trái Đất, quyết cổ đại tồn tại cách đây khoảng

A. 250 triệu năm. B. 100 triệu năm.

C. 50 triệu năm . D. 300 triệu năm.

Câu 7. Đại đa số các loại quyết hiện nay đều là

A. cây thân cỏ. B. cây thân cột.

C. cây thân leo. D. cây thân gỗ.

II/ Tự luận:

Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

- Dương xỉ là những cây đã có.............., ............., ............ thật sự.

- Trên thân cây dương xỉ thường có phủ những ..............

- Lá non của cây dương xỉ bao giờ cũng có đặc điểm.......................

- Dương xỉ sinh sản bằng........... như rêu nhưng khác rêu ở chỗ có............ do bào tử phát triển thành.

- Các túi bào tử của dương xỉ thường mọc thành......... nằm ở.............. và vách túi bào tử thường có..........., có tác dụng...................... bào tử.

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.