Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đà Nẵng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 63
Số lượng câu trả lời 4085
Điểm GP 144
Điểm SP 5119

Người theo dõi (75)

Đang theo dõi (2)