Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đà Nẵng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 52
Số lượng câu trả lời 4048
Điểm GP 141
Điểm SP 5067

Người theo dõi (76)

TÚ CÓ NY
CONTENTS
Nguyễn Thị Mai

Đang theo dõi (2)