Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 624
Điểm GP 84
Điểm SP 316

Người theo dõi (21)

Đang theo dõi (6)