Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 363
Điểm GP 14
Điểm SP 200

Người theo dõi (15)

Đang theo dõi (8)