Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 25
Số lượng câu trả lời 120
Điểm GP 6
Điểm SP 81

Người theo dõi (10)

_ΗΑRRY_®¥
Vu Vo
Phạm Minh Trang
Hương Trần

Đang theo dõi (19)

Thanh Trung
Nguyễn Nam Bảo
_ΗΑRRY_®¥
Vu Vo