Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 38
Điểm GP 2
Điểm SP 6

Người theo dõi (6)

Đang theo dõi (24)

DANGEROUS BOY
THIÊN BÌNH
Đỗ Hoàng Anh
BLACKPINK - Rose