Hóa học

callmediprozihnamyuh
3 giờ trước (21:36)

Bằng thực nghiệm, ta thấy trong một cốc nước chứa ion H+,OH- và các phân tử H2O.

Những phân tử H2O còn lại do nước không điện li hết

Do đó, Nước là chất điện li yếu 

Bình luận (0)
Linh Linh
callmediprozihnamyuh
3 giờ trước (21:43)

n SO2 = 3V/22,4

Bảo toàn electron : 

n Fe = 2/3 n SO2 = 5V/56(mol)

n H2SO4 = y = 2n SO2 = 15V/56(mol)

- Khi cho oxit vào H2SO4 : Coi oxit gồm Fe và O

Bảo toàn e  :

3n Fe = 2n SO2 + 2n O(oxit)

<=> 15V/56 = 2V/22,4 + 2n O

<=> n O = 5V/56 (mol)

Ta có :

n H2SO4 = x = 2n SO2 + n O(oxit) = 2V/22,4 + 5V/56 = 5V/28(mol)

mà y = 15V/56

Suy ra : 

x = 2/3 y

Bình luận (0)
callmediprozihnamyuh
3 giờ trước (21:18)

n Fe3O4 = 58/232 = 0,25(mol)

$Fe_3O_4 + 4CO \xrightarrow{t^o} 3Fe + 4CO_2$
$CO_2 +C a(OH)_2 \to CaCO_3 + H_2O$

n CaCO3 = n CO2 = 4n Fe3O4 = 0,25.4 = 1(mol)

=> a = 1.100 = 100(gam)

Bình luận (0)
Maximilian
3 giờ trước (21:03)

\(n_{Na_2O}=\dfrac{6.2}{62}=0.1\left(mol\right)\)

\(Na_2O+H_2O\rightarrow2NaOH\)

\(0.1.......................0.2\)

\(C\%_{NaOH}=\dfrac{0.2\cdot40}{200}\cdot100\%=4\%\)

\(2NaOH+CO_2\rightarrow Na_2CO_3+H_2O\)

\(0.2..................0.1\)

\(V_{CO_2}=0.1\cdot22.4=2.24\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Maximilian
3 giờ trước (20:59)

\(n_{Al_2O_3}=\dfrac{10.2}{102}=0.1\left(mol\right)\)

\(Al_2O_3+6HNO_3\rightarrow2Al\left(NO_3\right)_3+3H_2O\)

\(0.1...........0.6..................................0.3\)

\(m_{dd_{HNO_3}}=\dfrac{0.6\cdot63\cdot100}{15}=252\left(g\right)\)

Số phân tử nước : 

\(0.3\cdot6\cdot10^{23}=1.8\cdot10^{23}\left(pt\right)\)

Bình luận (0)
callmediprozihnamyuh
3 giờ trước (20:59)

a)

n Al2O3 = 10,2/102 = 0,1(mol)

$Al_2O_3 + 6HNO_3 \to 2Al(NO_3)_3 + 3H_2O$

n HNO3 = 6n HNO3 = 0,6(mol)

=> m dd HNO3 = 0,6.63/15% = 252(gam)

b)

n H2O = 3n Al2O3 = 0,3(mol)

Số nguyên tử H2O : N = 0,3.6.1023 = 1,8.1023 phân tử

Bình luận (0)
YunTae
3 giờ trước (21:09)

a) Số mol của Al203 là 

nAl2O3 = \(\dfrac{10,2}{102}=0,1\) ( mol ) 

Theo PTHH : 

Al203 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3 + 3H20

0,1         0,6                                   0,3

Khối lượng HNO3 là : 

mHNO3 = 0,6 . 63 = 37,8 g

Khối lượng dung dịch HNO3 phản ứng là : 

mddHNO3 = \(\dfrac{37,8}{15}.100=252\) g

b) Theo PTHH : nH20 = 0,3 mol 

Số phân tử nước tạo thành là : 

0,3 . 6,022.1023 = 1,8066.1023 ( phân tử ) 

 

Bình luận (0)
Nguyễn Tố Như
callmediprozihnamyuh
6 giờ trước (18:23)

a) Gọi n O2 = a(mol) ; n H2 = b(mol)

m X = 8,5.2 = 17

Ta có :

a + b = 2

32a + 2b = (a + b)17

Suy ra a = b = 1

b)

Gọi n NO = x(mol) ; n NO2 = y(mol)

M Y = 10,5.4 = 42

Ta có:  

x + y = 4

30x + 46y = 42(x + y)

Suy ra x = 1 ; y = 3

Bình luận (0)
callmediprozihnamyuh
6 giờ trước (18:26)

c) Gọi n CO = a(mol) ; n CO2 = b(mol)

M Z = 2,35.16 = 37,6

Ta có :

n Z = a + b = 11,2/22,4 = 0,5(mol)

m Z = 28a + 44b = n.M = 0,5.37,6

Suy ra a = 0,2 ; b = 0,3

d) Gọi n Cl2 = x(mol) ; n O2 = y(mol)

M T = 1,5.30 = 45

Ta có :

n T = x + y = 6,72/22,4 = 0,3(mol)

m T = 71x + 32y = 0,3.45

Suy ra x = 0,1 ; y = 0,2

Bình luận (0)
callmediprozihnamyuh
7 giờ trước (17:44)

a)

$2SO_2 + O_2 \xrightarrow{t^o,V_2O_5} 2SO_3$

Ta thấy : 

V SO2 / 2 = 3,36 < V O2 / 1 = 4,48 nên hiệu suất tính theo số mol SO2

n SO2 = 6,72/22,4 = 0,3(mol)

n SO3 = n SO2 pư = 0,3.90% = 0,27(mol)

=> V SO3 = 0,27.22,4 = 6,048(lít)

b) Giấy quỳ tím chuyển dần sang màu đỏ :

$SO_3 + H_2O \to H_2SO_4$

 

Bình luận (0)
callmediprozihnamyuh
7 giờ trước (17:13)

n SO3 = 40/80 = 0,5(kmol)

n SO3 pư = 0,5.95% = 0,475(kmol)

$SO_3 + H_2O \to H_2SO_4$

Theo PTHH : 

n H2SO4 = n SO3 = 0,475(kmol)

m H2SO4 = 0,475.98 = 46,55(kg)

Bình luận (1)
callmediprozihnamyuh
8 giờ trước (16:34)

m NaCl = 200.11,6% = 23,2(gam)

$2NaCl + 2H_2O \xrightarrow{đpdd} 2NaOH + H_2 + Cl_2$

n H2 = 1,68/22,4 = 0,075(mol)

Theo PTHH : 

n NaCl pư = n NaOH = 2n H2 = 0,15(mol)

n Cl2 = n H2 = 0,075(mol)

Sau phản ứng : 

m NaCl = 23,2 - 0,15.58,5 = 14,425(gam)

m dd = 200 - 0,075.2 - 0,075.71 = 194,525(gam)

Ta có :

C% NaCl = 14,425/194,525   .100% = 7,42%

C% NaOH = 0,15.40/194,525   .100% = 3,08%

Bình luận (0)
callmediprozihnamyuh
8 giờ trước (16:27)

Câu 4 : 

n H2 = 1,68/22,4 = 0,075(mol)

2R + 2HCl $\to$ 2RCl + H2

n R = 2n H2 = 0,15(mol)

=> M R = 3,45/0,15 = 23(Natri)

Câu 5 : D

Bình luận (0)
Khánh Đan
8 giờ trước (16:29)

undefined

Bình luận (0)
Loading...