Hỏi đáp môn Hóa học

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

BỒI DƯỠNG HS GIỎI HÓA 8

GIÚP EM VỚI MẤY ANH CHỊ :(

ĐỀ 1

Câu 1:

1.1 Từ các chất KClO3; Zn; H2; MnO2; Cu, BaO. Hãy viết các phương trình hóa học cần thiếu ( và ghi điều kiện phản ứng, nếu có) để điều chế Bari hidroxit

1.2 Cho các phương trình hóa học sau:

a/ 2A + 5O2 4CO2 + 2H2O

b/ 2FeS + 10H2SO4 ➝ B + 9SO2+ 10H2O

c/ H2S + 3/2O2 C + H2O

d/ Fe3O4 + xD 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Xác định x và công thức hóa học của A,B,C,D

Câu 2: Một hợp chất A có phân tử gồm hai nguyên tử X và một nguyên tử Oxi. Phân tử khối của A bằng 38,75% phân tử khối của CuSO4.

a/ Xác định công thức hóa học của A?

b/ Hòa tan X vào nước có pha sẳn vài giọt dung dịch phe-nol-ph-ta-le-in không màu thì có hiện tượng gì xảy ra? Viết phương trình hóa học?

Câu 3: Cho phản ứng sau: R+ Cl2 RCl3

Biết rằng để phản ứng hết với 10,8g R cần phải dùng hết 13,44 lít khí Clo

a/ Xác định R?

b/ Nếu đốt 10,8g R nói trên trong bình chứa V lít khí Oxi. Sau khi phản ứng kết thúc, người ta cho toàn bộ chất rắn thu được thu được sau phản ứng vào lượng dư axit Clohidric HCl thì thấy có 3,36 lít khí hidro sinh ra.

Hãy tính V và khối lượng axit đã tham gia phản ứng? Biết rằng oxit bazo tác dụng với axit tạo ra muối và nước

Câu 4: a/Muối sunfat của nguyên tố R có chứa 28% khối lượng nguyên tố R. Biết R có hóa trị (III). Xác định R?

b/ Cho 8,2g hồn hợp gồm Mg và 2,8g kim loại R tác dụng với dung dịch chứa 43,8g axit Clohidric. Hỏi sau phản ứng hỗn hợp có tan hết hay không? Vì sao?

Câu 5: Dẫn từ từ 8,96 lít khí hidro qua m gam oxit FexOy nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, người ta thu được 7,2g nước và 28,4g hồn hợp A gồm 2 chất rắn.

a/ Tính m?

b/ Tìm công thức hóa học của oxit trên? Biết rằng A chứa 59,155% khối lượng sắt đơn chất.

Câu 6: Sau khi nung 142,2g thuốc tím người ta thu được 8,064 lít khí Oxi

a/ Tính % KMnO4 đã bị phân hủy?

b/ Tính khối lượng chất rắn còn lại sau khi nung?

Câu 7: Cho dung dịch natri cacbonat vào 2 ống nghiệm: Ống 1 đựng nước; Ống 2 đựng dung dịch canxi hidroxit

a/ Nêu hiện tượng xảy ra?

b/ Biết rằng natri cacbonat tác dụng với canxi hidroxit tạo ra canxi cacbonat và natri hidroxit. Hãy viết phương trình hóa học?

Lưu ý: Các thể tích khí đo ở đktc

3 câu trả lời

Bài 1: Lập công thức hóa học của các hợp chất:

a) A gồm 40% Cu, 20% S, 40% O, biết khối lượng mol của A là 160.

b) B gồm 82,35% N và 17,65% H, biết khối lượng mol của A là 17.

c) C gồm 32,39% Na, 22,53% S và O, biết khối lượng mol của C là 142.

d) D gồm 36,8% Fe, 21% S còn lại là O, biết khối lượng mol của D là 152.

Bài 2: Tìm công thức hóa học của các hợp chất sau:

a) Một chất lỏng dễ bay hơi, thành phần phân tử có 23,8% C, 5,9% H, 70,3%Cl và có phân tử khối bằng 50,5.

b) Một hợp chất rắn màu trắng có thành phần phân tử có 40% C, 6,7%H, 53,3% O và có phân tử khối bằng 180.

c) Muối ăn gồm 2 nguyên tố hóa học là Na và Cl. Trong đó Na chiếm 39,3% theo khối lượng. hãy tìm CTHH của muối ăn biết phân tử khối của nó gấp 29,25 lần phân tử khối của H2.

Bài 3: Hợp chất X có phân tử khối bằng 62 đvC. Trong phân tử của hợp chất nguyên tố oxi chiếm 25% theo khối lượng còn lại là nguyên tố Na. Số nguyên tử của nguyên tố O và Na trong phân tử hợp chất là bao nhiêu?

Bài 4:

Hãy tìm công thức đơn giản nhất của 1 loại oxit lưu huỳnh, biết rằng trong oxit này có 2g lưu huỳnh kết hợp với 3g oxi.

Bài 5:

Phân tích một khối lượng hợp chất M người ta nhận thấy thành phần khối lượng của nó có 50% là lưu huỳnh và 50% là oxi. Công thức của hợp chất M là gì?

Bài 6: Lập công thức hóa học của Sắt và oxi, biết cứ 7 phần oxi thì kết hợp với 3 phần khối lượng oxi.

Bài 7:Hai nguyên tử X kết hợp với 1 nguyên tử oxi tạo ra phân tử oxit. Trong phân tử. Trong phân tử, nguyên tố oxi chiếm 25,8% về khối lượng. Tìm nguyên tố X.

Bài 8: Hãy xác định công thức các hợp chất sau đây:

a) Hợp chất A biết: thành phần % về khối lượng các nguyên tố là 40% Cu, 20% S và 40% O, trong phân tử có 1 nguyên tử S.

b) Chất khí B có tỉ lệ về khối lượng các nguyên tố tạo thành mC:mH = 6:1, một lít khí B (đktc) nặng 1,25g

c) Hợp chất D biết 0,2 mol hợp chất D có chứa 9,2 g Na, 2,4g C và 9,6g OĐược cập nhật 10 giờ trước (5:29) 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.