Cường Đậu

(x+1)2 +(2x-4)(x+1)=0

Ngô Hải Nam
19 tháng 3 lúc 21:34

`(x+1)^2 +(2x-4)(x+1)=0`

`<=> (x+1)(x+1+2x-4)=0`

`<=>(x+1)(3x-3)=0`

\(< =>\left[{}\begin{matrix}x+1=0\\3x-3=0\end{matrix}\right.\\ < =>\left[{}\begin{matrix}x=-1\\x=1\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

\(\left(x+1\right)^2+\left(2x-4\right)\left(x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x+1+2x-4\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(3x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x+1=0\\3x-3=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-1\\3x=3\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-1\\x=1\end{matrix}\right.\)

\(\text{Vậy phương trình có tập nghiệm là }S=\left\{\pm1\right\}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Ngọc Trung
Xem chi tiết
nguyễn linh
Xem chi tiết
Lộc Cao
Xem chi tiết
Lưu Hạ Vy
Xem chi tiết
thùy linh
Xem chi tiết
gianhi586
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Anh
Xem chi tiết
Tuấn Nguyễn
Xem chi tiết
Lê Quang Thiên
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Anh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)