Dũng Hoàng Tuấn

x - (-2/5) = 5/7

Character Debate
19 tháng 9 lúc 19:52

\(x-\left(-\dfrac{2}{5}\right)=\dfrac{5}{7}\)

\(x+\dfrac{2}{5}=\dfrac{5}{7}\)

\(x=\dfrac{5}{7}-\dfrac{2}{5}\)

\(x=\dfrac{25}{35}-\dfrac{14}{35}\)

\(x=\dfrac{11}{35}\)

Bình luận (0)
Vũ Quang Huy
19 tháng 9 lúc 19:56

x - (-2/5) = 5/7

x=5/7+(-2/5)

x=25/35 + (-14/35)

x=11/35

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dũng Hoàng Tuấn
Xem chi tiết
ha bao ly
Xem chi tiết
Dương Thị Trúc Quỳnh
Xem chi tiết
Hoàng Gia Minh
Xem chi tiết
Vũ Trần Hoàng Bách
Xem chi tiết
GodBinx ?
Xem chi tiết
Yoona Park
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Quế Anh
Xem chi tiết
Long Vũ
Xem chi tiết
Nguyen Thang
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)