Zoe YoUohn

Viết các biểu thứ dưới dạng tổng hoặc hiệu của 2 bình phương
9-12x+3x2+2xy-y2

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 7 lúc 7:55

\(=4x^2-12x+9-x^2+2xy-y^2\)

\(=\left(2x-3\right)^2-\left(x-y\right)^2\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

a) 4 x 2  + 4x + 1;                b) 9 x 2  – 12x + 4;

c) ab 2 + 1 4 a 2 b 4 + 1 ;            d) 16 u 2 v 4 − 8 uv + 2 1 .

Pham Trong Bach

a) x 2  + 2x + 1;                  b) -8x + 16 +  x 2 ;

c) x 2 4 + x + 1 ;                      d) 4 x 2  + 4 y 2  – 8xy.

Pham Trong Bach

Viết biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu: –x3 + 3x2 – 3x + 1

Pham Trong Bach

Viết các biểu thức dưới dạng bình phương của một tổng hoặc hiệu: