bùi thị kim anh

Tính:
12/17: 4 x 1/4.

Trịnh Thuỳ Linh
26 tháng 3 lúc 20:52

`12/17:4xx1/4`

`=12/17xx1/4xx1/4`

`=12/68xx1/4`

`=(12xx1)/(68xx4)`

`=(3xx1)/(68xx1)`

`=3/68`

Bình luận (0)
Komuro Tairoku
26 tháng 3 lúc 20:51

\(\dfrac{12}{17}:4\times\dfrac{1}{4}\)
\(=\dfrac{12}{17}\times\dfrac{1}{4}\times\dfrac{1}{4}\)
\(=\dfrac{12}{272}=\dfrac{3}{68}\)

Bình luận (0)
『Lê』 Gia Bảo
26 tháng 3 lúc 21:47

\(\dfrac{12}{17}\)\(:4\) x \(\dfrac{1}{4}\)

\(\dfrac{12}{17}\) x \(\dfrac{1}{4}\) x \(\dfrac{1}{4}\)

\(\dfrac{12}{272}\) = \(\dfrac{3}{68}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Bảo Ngân
Xem chi tiết
Lê Phạm Minh Phương
Xem chi tiết
siêu xe lamboghini
Xem chi tiết
Nghiêm Tuấn Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Diệu Linh
Xem chi tiết
abc2012
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Ngân
Xem chi tiết
Dương Thị Quỳnh
Xem chi tiết
anh thơ hồ
Xem chi tiết