Ngô Tiến Thành

tính giới hạn

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 10:56

\(\lim\limits_{x\rightarrow-\infty}\sqrt{3x^2-5x}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow-\infty}\sqrt{x^2\left(3-\dfrac{5}{x}\right)}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow-\infty}-x\cdot\sqrt{3-\dfrac{5}{x}}\)

\(=-\infty\) vì \(\left\{{}\begin{matrix}\lim\limits_{x\rightarrow-\infty}-x=+\infty\\\lim\limits_{x\rightarrow-\infty}\sqrt{3-\dfrac{5}{x}}=\sqrt{3}>0\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
Ngô Tiến Thành
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết