Nguyễn Minh Ngọc

Tính đạo hàm của hàm số sau: y = f(x) = sinx + cos2x + 3

Nguyễn Việt Lâm
5 tháng 5 lúc 17:01

\(f'\left(x\right)=cosx-2sin2x\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết