White Silver

Tìm x để \(\dfrac{\sqrt{x}-5}{\sqrt{x}+2}-\left|\dfrac{\sqrt{x}-5}{\sqrt{x}+2}\right|< 0\).

Nguyễn Lê Phước Thịnh
7 tháng 12 2022 lúc 22:18

\(\Leftrightarrow\dfrac{\sqrt{x}-5}{\sqrt{x}+2}< \left|\dfrac{\sqrt{x}-5}{\sqrt{x}+2}\right|\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{\sqrt{x}-5}{\sqrt{x}+2}< 0\)

=>\(\sqrt{x}-5< 0\)

=>0<=x<25

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
2012 SANG
Xem chi tiết
Yết Thiên
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Linh Linh
Xem chi tiết
thiyy
Xem chi tiết
Linh Nguyễn Diệu
Xem chi tiết
pansak9
Xem chi tiết
huy tạ
Xem chi tiết
Hoàng Kiều Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Lương Ngọc Anh
Xem chi tiết