Trần Đăng

tìm tham số m để dg thẳng (d):y=(2m+1) x - m +2 (m≠-1/2) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3

Thay x=3 và y=0 vào (d), ta được:

3(2m+1)-m+2=0

=>6m+3-m+2=0

=>5m+5=0

=>m+1=0

=>m=-1

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Khánh Phương
Xem chi tiết
ThanhNghiem
Xem chi tiết
Tố Quyên
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Sang
Xem chi tiết
Tố Quyên
Xem chi tiết
ThanhNghiem
Xem chi tiết
ThanhNghiem
Xem chi tiết
ThanhNghiem
Xem chi tiết
ThanhNghiem
Xem chi tiết
BHQV
Xem chi tiết