bất cần đời

tìm gtnn của \(\dfrac{-3}{\sqrt{x}+3}\)

Thanh Hoàng Thanh
6 tháng 7 lúc 10:18

\(x\ge0.\Leftrightarrow\sqrt{x}\ge0.\\ \Leftrightarrow\sqrt{x}+3\ge3.\\ \Leftrightarrow\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}\le\dfrac{1}{3}.\\ \Leftrightarrow\dfrac{-3}{\sqrt{x}+3}\ge-1.\)

\(\Rightarrow Min=-1.\Leftrightarrow x=0.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự