Na Cuksuk

So sánh với cây có hoa, rêu có j khác?

Hoàng Minh Hiếu
23 tháng 4 lúc 9:00

rêu khác với cây có hoa là : - rêu chưa  rễ thật, chưa  mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử ( còn cây có hoa sinh sản bằng hạt ). - cây có hoa : cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng,  mạch dẫn phát triển, sinh sản bằng hạt.

Bình luận (0)

rêu khác với cây có hoa là : - rêu chưa có rễ thật, chưa có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử ( còn cây có hoa sinh sản bằng hạt ). - cây có hoa : cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, có mạch dẫn phát triển, sinh sản bằng hạt.

Bình luận (0)

- Rêu: chưa có mạch dẫn, sinh sản bằng bảo tử, rễ giả

- Cây hoa: có hệ thống mạch dẫn phát triển, sinh sản bằng hạt, các cơ quan sinh dưỡng phát triển hoàn thiện.

 

Bình luận (0)

rêu khác với cây có hoa là :
- rêu chưa có rễ thật, chưa có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử ( còn cây có hoa sinh sản bằng hạt ).
- cây có hoa : cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, có mạch dẫn phát triển, sinh sản bằng hạt.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

So sánh với cây có hoa, rêu có gì khác ?

Kiều Đông Du

So sánh cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xỉ, cây nào có cấu tạo phức tạp hơn ?

Kiều Đông Du

Rêu khác với thực vật có hoa ở đặc điểm nào dưới đây ?

A. Thân chưa có mạch dẫn và chưa phân nhánh

B. Chưa có rễ chính thức

C. Chưa có hoa

D. Tất cả các phương án đưa ra

Kiều Đông Du

Rêu khác với thực vật có hoa ở đặc điểm nào dưới đây ?

A. Thân chưa có mạch dẫn và chưa phân nhánh

B. Chưa có rễ chính thức

C. Chưa có hoa

D. Tất cả các phương án đưa ra

Kiều Đông Du

Rêu khác với thực vật có hoa ở đặc điểm nào dưới đây ?

A. Thân chưa có mạch dẫn và chưa phân nhánh

B. Chưa có rễ chính thức

C. Chưa có hoa

D. Tất cả các phương án đưa ra

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN