Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 219
Điểm GP 70
Điểm SP 174

Người theo dõi (15)

Đang theo dõi (6)