Trần Quỳnh Như

So sánh N = \(\dfrac{2}{1.2}\)+\(\dfrac{2}{2.3}\)+\(\dfrac{2}{3.4}\)+...+\(\dfrac{2}{49.50}\) với 2

HT2k02
4 tháng 4 2021 lúc 21:35

\(\dfrac{N}{2}=\dfrac{1}{1\cdot2}+\dfrac{1}{2\cdot3}+...+\dfrac{1}{49\cdot50}\\ =1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+...+\dfrac{1}{49}-\dfrac{1}{50}\\ =1-\dfrac{1}{50}< 1\\ N< 2\)

Bình luận (2)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
4 tháng 4 2021 lúc 21:44

Ta có: \(N=\dfrac{2}{1\cdot2}+\dfrac{2}{2\cdot3}+\dfrac{2}{3\cdot4}+...+\dfrac{2}{49\cdot50}\)

\(=2\left(\dfrac{1}{1\cdot2}+\dfrac{1}{2\cdot3}+\dfrac{1}{3\cdot4}+...+\dfrac{1}{49\cdot50}\right)\)

\(=2\left(\dfrac{1}{1}-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+...+\dfrac{1}{49}-\dfrac{1}{50}\right)\)

\(=2\left(1-\dfrac{1}{50}\right)\)

\(=2\cdot\dfrac{49}{50}=\dfrac{49}{25}< \dfrac{50}{25}=2\)

Vậy: N<2

Bình luận (0)
Phan Lạc Long
24 tháng 5 2023 lúc 20:21

Ta có: =2(11⋅2+12⋅3+13⋅4+...+149⋅50)=2(11⋅2+12⋅3+13⋅4+...+149⋅50)

=2(1−150)=2(1−150)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hương Giang Vũ
Xem chi tiết
Hương Giang Vũ
Xem chi tiết
LÊ TRẦN BÁCH
Xem chi tiết
Le Liên
Xem chi tiết
Đặng Tuấn
Xem chi tiết
BùiNgọcTháiHà16052010
Xem chi tiết
Dương Minh Hằng
Xem chi tiết
Cao Tùng Lâm ( nick phụ...
Xem chi tiết
Xem chi tiết