Ngân Khánh

phân tích các đa thức sao thành nhân tử

a.x2-10x+25

b.(2x-3)2-x2

c.x3+2x2y+xy2-9x

Kiều Vũ Linh
10 tháng 11 lúc 19:33

a) x² - 10x + 25

= x² - 2.x.5 + 5²

= (x - 5)²

b) (2x - 3)² - x²

= (2x - 3 - x)(2x - 3 + x)

= (x - 3)(3x - 3)

= 3(x - 3)(x - 1)

c) x³ + 2x²y+ xy² - 9x

= x(x² + 2xy + y² - 9)

= x[(x + y)² - 3²]

= x(x + y - 3)(x + y + 3)

Bình luận (0)
Komuro Tairoku
10 tháng 11 lúc 19:36

a/\(x^2-10x+25\)
\(=\left(x-5\right)^2\)
b/\(\left(2x-3\right)^2-x^2\)
\(=\left(2x-3-x\right)\left(2x-3+x\right)\)
\(=\left(x-3\right)\left(3x-3\right)\)
\(=3\left(x-3\right)\left(x-1\right)\)
c/\(x^3+2x^2+xy^2-9x\)
\(=x\left(x^2+2x+y^2-9\right)\)
\(=x\left[\left(x+y\right)^2-3^2\right]\)
\(=x\left(x+y-3\right)\left(x+y+3\right)\)
#sdboy2mai

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Minh Kiên
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Quốc Anh
Xem chi tiết
giúp mik với
Xem chi tiết
Lan chi
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Cao Dũng
Xem chi tiết
Trần Mai
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)