Bài 20: Tỉ khối của chất khí

Chu Hà Anh

Hỗn hợp X gồm (CO2;O2;H2) có % khối lượng của CO2 là 22%, % khối lượng của O2 là 64%, còn lại là H2. Tính % thể tích các khí trong hỗn hợp X và tỉ khối của X so với H2

Hồ Hữu Phước
1 tháng 10 2017 lúc 19:43

%H2=100%-22%-64%=14%

- Chọn 1 mol hỗn hợp. Ta có:

\(n_{CO_2}=\dfrac{22.1}{100}=0,22mol\)

\(n_{O_2}=\dfrac{64.1}{100}=0,64\)

\(n_{H_2}=\dfrac{14.1}{100}=0,14mol\)

\(\overline{M}=\dfrac{0,22.44+0,64.32+0,14.2}{1}=30,44\)

\(d_{\dfrac{X}{H_2}}=\dfrac{30,44}{2}=15,22\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Toàn
Xem chi tiết
tút tút
Xem chi tiết
Kirito-Kun
Xem chi tiết
tút tút
Xem chi tiết
Duyenn Hou
Xem chi tiết
Yến Nhi
Xem chi tiết
Chi Trần
Xem chi tiết
Mai Thị Ngọc Duyên
Xem chi tiết
Lê Toàn
Xem chi tiết