Bài 20: Tỉ khối của chất khí

Kirito-Kun

Hỗn hợp X gồm SO2 và O2 có tỉ khối so với H2 là 24. Nung hỗn hợp X có xúc tác V2O5, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 15. 

a) Tính hiệu suất phản ứng.

b) Tính % thể tích các khí trong hỗn hợp X, Y.


Các câu hỏi tương tự
Lê Toàn
Xem chi tiết
Kirito-Kun
Xem chi tiết
Yến Nhi
Xem chi tiết
Duyenn Hou
Xem chi tiết
Xem chi tiết
tút tút
Xem chi tiết
Giấu tên
Xem chi tiết
Yến Nhi
Xem chi tiết
Vũ Trần Hương Giang
Xem chi tiết