Bài 20: Tỉ khối của chất khí

Lê Toàn

Hỗn Hợp X gồm các khí SO2 và O2, tỉ khối của X so với H2 là 24. Ở đktc thể tích của hỗ hợp X là 13,44 lít

1. Tính Khối Lượng của Hỗn Hợp X

2. Tính thành phần % theo thể tích mỗi khí có trong X

3. Tính Khối lượng các chất trong X

Tuệ Lâm
18 tháng 12 2020 lúc 19:46

\(n_{hh}=\dfrac{13,44}{22,4}=0,6mol\)

\(\overline{M_x}=24.2=48\)

\(\left\{{}\begin{matrix}SO_2:64\\O_2:32\end{matrix}\right.\)       48    = \(\dfrac{16}{16}=1\)

\(\Rightarrow n_{SO_2=}n_{O_2}=0,3mol\)

1. \(m_{hh}=0,3.64+0,3.32=28,8g\)

2. \(\%V_{SO_2}=\dfrac{0,3.22,4}{13,44}.100\%=50\%\)

\(\Rightarrow\%V_{O_2}=50\%\)

3. \(m_{SO_2}=0,3.64=19,2g\)

\(m_{O_2}=0,3.32=9,6g\)

  

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Yến Nhi
Xem chi tiết
Kirito-Kun
Xem chi tiết
Yến Nhi
Xem chi tiết
Chi Trần
Xem chi tiết
Trần Thái Sơn
Xem chi tiết
Trần Thái Sơn
Xem chi tiết
Kirito-Kun
Xem chi tiết
Nguyễn Sỹ Tuấn Hưng
Xem chi tiết
Yến Nhi
Xem chi tiết