Bài 20: Tỉ khối của chất khí

Yến Nhi

Hỗn hợp khí A chứa Cl2 và O2 có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2.

(a) Tính phần trăm thể tích, phần trăm khối lượng của mỗi khí trong A.

(b) Tính tỉ khối hỗn hợp A so với khí H2.

(c) Tính khối lượng của 6,72 lít hỗn hợp khí A (ở đktc).

๖ۣۜDũ๖ۣۜN๖ۣۜG
24 tháng 12 2021 lúc 18:30

Giả sử có 1 mol khí Cl2, 2 mol khí O2

a) \(\left\{{}\begin{matrix}\%V_{Cl_2}=\dfrac{1}{1+2}.100\%=33,33\%\\\%V_{O_2}=\dfrac{2}{1+2}.100\%=66,67\%\end{matrix}\right.\)

\(\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Cl_2}=\dfrac{1.71}{1.71+2.32}.100\%=52,59\%\\\%m_{O_2}=\dfrac{2.32}{1.71+2.32}.100\%=47,41\%\end{matrix}\right.\)

b) \(\overline{M}=\dfrac{1.71+2.32}{1+2}=45\left(g/mol\right)\)

=> \(d_{A/H_2}=\dfrac{45}{2}=22,5\)

c) \(n_A=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

=> mA = 0,3.45 = 13,5 (g)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Chi Trần
Xem chi tiết
Lê Toàn
Xem chi tiết
Trịnh Yến Nhi
Xem chi tiết
nguyen an phu
Xem chi tiết
Yến Nhi
Xem chi tiết
Trần Thái Sơn
Xem chi tiết
Trần Thái Sơn
Xem chi tiết
Vũ Trần Hương Giang
Xem chi tiết
tút tút
Xem chi tiết