Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 109
Số lượng câu trả lời 53
Điểm GP 0
Điểm SP 11

Người theo dõi (4)

vo ho hieu trung
BẢO Mất Ny
tony ptkbt

Đang theo dõi (0)


tút tút

tút tút

tút tút

Chủ đề:

Bài 13. Di truyền liên kết

Câu hỏi: