Bài 20: Tỉ khối của chất khí

Mai Thị Ngọc Duyên

Hỗn hợp X gồm H2 O2 SOx. 6 hỗn hợp H2 chiếm 50% về thể tích O2 chiếm 25% về thể tích còn lại là oxi trong hỗn hợp oxi chiếm 68,956% về khối lượng

a xác định công thức a x

b tính tỉ khối của hỗn hợp so với O2

nguyễn hồng hạnh
7 tháng 1 2019 lúc 23:03

a) Xét trong 1 (mol) hỗn hợp X

==>\(\left\{{}\begin{matrix}n_{H2}=0,5\left(mol\right)\\n_{O2}=0,25\left(mol\right)\\n_{SOx}=0,25\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

=> mhỗn hợp X = mH2 + mO2 + mSOx = 0,5 x 2 + 0,25 x 32 + 0,25(32+ 16x) = 17 + 4x (gam)

Mặt khác: %mSOx =\(\dfrac{0,25\left(32+16x\right)}{17+4x}=68,956\%\)

=> x = 3

=> CTHH: SO3

b) dSO3/O2 = 8032=2,5

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Giấu tên
Xem chi tiết
Kirito-Kun
Xem chi tiết
Lê Toàn
Xem chi tiết
noname
Xem chi tiết
Chu Hà Anh
Xem chi tiết
Chi Trần
Xem chi tiết
Yến Nhi
Xem chi tiết
tút tút
Xem chi tiết
nguyễn thị mai linh
Xem chi tiết