Bài 20: Tỉ khối của chất khí

Lê Toàn

Hỗn hợp X chứa a mol H2, b mol CO2 và d mol O2. Biết tỉ khối của X so với khí SO2 bằng 0,5. Xác định tỉ lệ a:b


Các câu hỏi tương tự
Lê Toàn
Xem chi tiết
Phạm Mai Thảo
Xem chi tiết
Thu Hà
Xem chi tiết
Yến Nhi
Xem chi tiết
Lê Thị Lan Anh
Xem chi tiết
Chi Trần
Xem chi tiết
Lee Victoria
Xem chi tiết
LuKenz
Xem chi tiết
Gia Tue Truong
Xem chi tiết