Hằng Vu

Hòa tan hoàn toàn 10,8 g Al bằng V ml dung dịch HNO3 2M vừa đủ phản ứng kết thúc thu được 1,792 lít N2 và dung dịch A chứa m gam muối tan Giá trị của m, v là

Khánh Đan
19 tháng 11 lúc 17:42

Ta có: \(n_{Al}=\dfrac{10,8}{27}=0,4\left(mol\right)\)

\(n_{N_2}=\dfrac{1,792}{22,4}=0,08\left(mol\right)\)

BT e, có: 3nAl = 10nN2 + 8nNH4+

⇒ nNH4+ = 0,05 (mol)

BTNT Al, có: nAl(NO3)3 = nAl = 0,4 (mol)

⇒ m muối = 0,4.213 + 0,05.80 = 89,2 (g)

nHNO3 = 12nN2 + 10nNH4+ = 1,46 (mol)

\(\Rightarrow V_{HNO_3}=\dfrac{1,46}{2}=0,73\left(l\right)=730\left(ml\right)\)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hằng Vu
Xem chi tiết
Hằng Vu
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Hằng Vu
Xem chi tiết