Hằng Vu

Hòa tan hoàn toàn 8,1 gam Al và bằng dung dịch HNO3 dư phản ứng kết thúc thu được 0,672l N2 và dung dịch A chứa m gam muối tan
a, giá trị của m
b,số mol HNO3 đã phản ứng là

Khánh Đan
19 tháng 11 lúc 16:59

a, Ta có: \(n_{Al}=\dfrac{8,1}{27}=0,3\left(mol\right)\)

\(n_{N_2}=\dfrac{0,672}{22,4}=0,03\left(mol\right)\)

BT e, có: 3nAl = 10nN2 + 8nNH4+ 

⇒ nNH4+ = 0,075 (mol)

BTNT Al, có: nAl(NO3)3 = nAl = 0,3 (mol)

⇒ mmuối = mAl(NO3)3 + mNH4NO3 = 0,3.213 + 0,075.80 = 69,9 (g)

b, nHNO3 = 12nN2 + 10nNH4+ = 0,03.12 + 0,075.10 = 1,11 (mol)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Hằng Vu
Xem chi tiết
Hằng Vu
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết