Nguyệt Lê Thị
Hoà tan 40g MgO vào 500 ml dung dịch HCl 1M Tính nồng độ mol của các chất có trong dung dịch thu được sau phản ứng Giả sử thể tích của dung dịch thay đổi không đáng kể
Khánh Đan
10 tháng 11 lúc 0:11

Ta có: \(n_{MgO}=\dfrac{40}{40}=1\left(mol\right)\)

\(n_{HCl}=0,5.1=0,5\left(mol\right)\)

PT: \(MgO+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2O\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{1}{1}< \dfrac{0,5}{2}\), ta được MgO dư.

Theo PT: \(n_{MgCl_2}=\dfrac{1}{2}n_{HCl}=0,25\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow C_{M_{MgCl_2}}=\dfrac{0,25}{0,5}=0,5\left(M\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nhân Lê
Xem chi tiết
nguyễn lam phương
Xem chi tiết
Võ Ngọc Anh Tú
Xem chi tiết
Liễu Huyền Châu
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Đức
Xem chi tiết
Vy Ngọc Đình
Xem chi tiết
Đạo Lê Ánh Thu
Xem chi tiết
17 Trường Phú 7A11
Xem chi tiết
Chi Đào
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)