Y Bui

Giúp mình với nha mn!!!

Tính giá trị biểu thức : P=3/1.2+3/2.4+3/3.4+...+3/11.12

Trịnh Thuỳ Linh
Hôm kia lúc 10:25

Sửa đề : `P=3/1.2+3/2.3+3/3.4+....+3/11.12`

`P=3/1.2+3/2.3+3/3.4+....+3/11.12`

`=3(1/1.2+1/2.3+1/3.4+...+1/11.12)`

`=3(1/1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+...+1/11-1/12)`

`=3(1/1-1/12)`

`=3(12/12-1/12)`

`=3 . 11/12`

`=33/12`

`=11/4`

Vậy `P=11/4`

`#`𝐷𝑎𝑖𝑙𝑧𝑖𝑒𝑙

Bình luận (0)
Ngô Hải Nam
Hôm kia lúc 10:27

hình đề bị sai thì phải

\(\dfrac{3}{1\cdot2}+\dfrac{3}{2\cdot3}+\dfrac{3}{3\cdot4}+...+\dfrac{3}{11\cdot12}\) đề phải ntn chứ nhỉ?

\(=3\left(\dfrac{1}{1\cdot2}+\dfrac{1}{2\cdot3}+\dfrac{1}{3\cdot4}+...+\dfrac{1}{11\cdot12}\right)\)

\(=3\left(\dfrac{1}{1}-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+...+\dfrac{1}{11}-\dfrac{1}{12}\right)\)

\(=3\left(\dfrac{1}{1}-\dfrac{1}{12}\right)\)

\(=3\left(\dfrac{12}{12}-\dfrac{1}{12}\right)\\ =3\cdot\dfrac{11}{12}\\ =\dfrac{33}{12}\\ =\dfrac{11}{4}\)

 

 

 

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
Hôm kia lúc 10:27

P = 3/(1.2) + 3/(2.3) + 3/(3.4) + ... + 3/(11.12)

= 3[1/(1.2) + 1/(2.3) + 1/(3.4) + ... + 1/(11.12)]

= 3.(1 - 1/2 + 1/2 - 1/3 + 1/3 - 1/4 + ... + 1/11 - 1/12)

= 3.(1 - 1/12)

= 3 - 1/4

= 11/4

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Ngọc Anh
Xem chi tiết
Hoàng Ngọc Anh
Xem chi tiết
Hoàng Ngọc Anh
Xem chi tiết
Trương Thị Hải An
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Phương Huyền
Xem chi tiết
Ngọc Hà
Xem chi tiết
lê ruby anna
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Trang
Xem chi tiết
nguyễn hà phương
Xem chi tiết