Luy Nguyễn

Giúp mik phần d) bài 2' vs ạ.Cảm ơn nhìu lắm!!

Hồ Lê Thiên Đức
6 tháng 7 lúc 14:19

d)TH1 : Cho I là giao của AN và BC.

Từ câu a, ta có △ABM = △CMD => AB = CD

Mặt khác, ta có CD = CN => AB = CN

Từ câu b, ta có AB // CD => ∠ABC = ∠BCN và ∠BAN = ∠ANC.Khi đó ta có △AIB = △AIC (g.c.g)

TH2 : Cho I là trung điểm của BC.

Từ câu b, ta có AB // CD => ∠ABC = ∠BCN

Xét △ABI và △NCI có A = CN, IB = IC, ∠ABC = ∠BCN.Do đó △ABI = △NCI (c.g.c) => ∠AIB = ∠NIC

Mà ∠AIB + ∠AIC = 180 => ∠AIC + ∠CIN = 180 => A,I,N thẳng hàng

 

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự