chip mango

giải phương trình: sin(2x+pi/2)=sin(x-pi/3)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 21:53

 

\(sin\left(2x+\dfrac{\Omega}{2}\right)=sin\left(x-\dfrac{\Omega}{3}\right)\)

=>\(\left[{}\begin{matrix}2x+\dfrac{\Omega}{2}=x-\dfrac{\Omega}{3}+k2\Omega\\2x+\dfrac{\Omega}{2}=\Omega-x+\dfrac{\Omega}{3}+k2\Omega\end{matrix}\right.\)

=>\(\left[{}\begin{matrix}x=-\dfrac{5}{6}\Omega+k2\Omega\\3x=\dfrac{4}{3}\Omega-\dfrac{1}{2}\Omega+k2\Omega\end{matrix}\right.\)

=>\(\left[{}\begin{matrix}x=-\dfrac{5}{6}\Omega+k2\Omega\\x=\dfrac{5}{18}\Omega+\dfrac{k2\Omega}{3}\end{matrix}\right.\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
chip mango
Xem chi tiết
Nhi Hoàng
Xem chi tiết
YUUKI
Xem chi tiết
Tam Bui
Xem chi tiết
Help me pls
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh
Xem chi tiết
Lâm Như
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết