Tr Giang

f làm cho tui câu 6 đến câu 9 là đcloading...

6: \(\left(\dfrac{11}{4}\cdot\dfrac{-2}{9}-\dfrac{7}{9}\cdot\dfrac{11}{4}\right):\dfrac{33}{8}\)

\(=\dfrac{11}{4}\left(-\dfrac{2}{9}-\dfrac{7}{9}\right)\cdot\dfrac{8}{33}\)

\(=\dfrac{11}{4}\cdot\left(-1\right)\cdot\dfrac{8}{33}\)

\(=-\dfrac{11}{33}\cdot\dfrac{8}{4}=-\dfrac{2}{3}\)

7: \(6,7-\left(-4,2\right)+\left(-6,7\right)-14,2+25,3\)

\(=\left(6,7-6,7\right)+\left(4,2-14,2\right)+25,3\)

=25,3-10

=15,3

8: \(\left(3,5-52,6\right)-\left(47,4-6,5\right)\)

\(=3,5-52,6-47,4+6,5\)

\(=\left(3,5+6,5\right)-\left(52,6+47,4\right)\)

=10-100

=-90

9: \(4,7\cdot\left(-0,25\right)-99,75\cdot4,7\)

\(=4,7\left(-0,25-99,75\right)\)

\(=4,7\left(-100\right)=-470\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
XE ÔM KHÔNG EM
Xem chi tiết
_ đéo_
Xem chi tiết
La Hồng Vân
Xem chi tiết
Đỗ Thái Sơn
Xem chi tiết
tú có ny
Xem chi tiết
Đặng Hùng Anh
Xem chi tiết
Vũ Duy Hưng
Xem chi tiết
MNP MoviesHD
Xem chi tiết
Sugar Coffee
Xem chi tiết
minh trinh
Xem chi tiết