Chương III : Thống kê

Nguyễn Đỗ Anh Quân

Chứng minh rằng: \(\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{13}+\dfrac{1}{25}+...+\dfrac{1}{n^2+\left(n+1\right)^2}< \dfrac{1}{2}\)

giúp mk nha !! ^_^

Bích Ngọc
26 tháng 2 2018 lúc 14:03

Chứng minh 1 bất đẳng thức cơ bản sau:\(\dfrac{1}{n^2+\left(n+1\right)^2}< \dfrac{1}{2n\left(n+1\right)}\)

Thật vậy: \(\dfrac{1}{n^2+\left(n+1\right)^2}=\dfrac{1}{n^2+n^2+2n+1}=\dfrac{1}{2n^2+2n+1}< \dfrac{1}{2n^2+2n}=\dfrac{1}{2n\left(n+1\right)}\)

Thay vào bài toán \(\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{13}+\dfrac{1}{25}+...+\dfrac{1}{n^2+\left(n+1\right)^2}=\dfrac{1}{1^2+\left(1+1\right)^2}+\dfrac{1}{2^2+\left(2+1\right)^2}+\dfrac{1}{3^2+\left(3+1\right)^2}+...+\dfrac{1}{n^2+\left(n+1\right)^2}\)

\(< \dfrac{1}{2.1.2}+\dfrac{1}{2.2.3}+\dfrac{1}{2.3.4}+...+\dfrac{1}{2n\left(n+1\right)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{1.2}+\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{1}{3.4}+...+\dfrac{1}{n\left(n+1\right)}\right)\)

\(=\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+...+\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}\right)=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2\left(n+1\right)}< \dfrac{1}{2}\left(đpcm\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
WW
Xem chi tiết
Phạm Thị Thu Trang
Xem chi tiết
Kim Yen Pham
Xem chi tiết
Nguyễn Tăng Nhật Trường
Xem chi tiết
WW
Xem chi tiết
Nguyễn Bùi Đại Hiệp
Xem chi tiết
Phan Thị Thúy Quỳnh
Xem chi tiết
Monie Hoppie
Xem chi tiết
Tran Si Anh Quoc
Xem chi tiết