Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 295
Điểm GP 55
Điểm SP 1103

Người theo dõi (61)

Đang theo dõi (6)