Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 98
Số lượng câu trả lời 94
Điểm GP 3
Điểm SP 59

Người theo dõi (28)

Đang theo dõi (43)